Time tab­les

Start times and laps

Fri­day 3. May

Satur­day 4. May

Sun­day 5. May

Sek­re­ta­ria­tets åpnings­ti­der

Du hen­ter start­num­mer i sek­re­ta­ria­tet, som lig­ger i varme­stua på Lang­set­løk­ka. Sek­re­ta­ria­tet er åpent:

Sekretariat

For å hen­te start­num­mer må du ha lisens for 2019. Fle­re detal­jer ved­rø­ren­de lisens fin­ner du under “Lisens”.

Fest start­num­me­ret godt syn­lig på syk­kel­sty­ret. Senior og junior­klas­se­ne skal i til­legg bru­ke rygg­num­mer (ikke brett num­me­ret). Tid­brik­ken er limt bak­på start­num­me­ret. Du skal bru­ke det sam­me nummeret/nummerparet alle dage­ne, så ta vare på det. Der­som du mis­ter num­me­ret kan du kjø­pe et nytt i sek­re­ta­ria­tet (50 kr). Merk: Start­num­me­ret fal­ler nor­malt av ved trans­port uten­på bil, ta der­for num­me­ret av før du set­ter syk­ke­len på bilen.

Tre­nings­ti­der i løy­pa

De offi­si­el­le tre­nings­ti­de­ne kan bli end­ret der­som det er for­sin­kel­ser i rit­tet, lytt etter beskje­der fra speak­er. Der­som det frem­de­les er ryt­te­re som kon­kur­re­rer i løy­pa kan du ikke tre­ne i den ennå.

Treningstider

Reg­ler for tre­ning i løy­pa:

  • Du må ha start­num­mer på syk­ke­len for å tre­ne i løy­pa i de offi­si­el­le tre­nings­ti­de­ne.
  • Det er ikke lov å syk­le i løy­pa som rit­tet pågår i, det gjel­der uan­sett hvil­ken klas­se som syk­ler. Brudd på rege­len kan føre til at du dis­kva­li­fi­se­res.
  • All tre­ning i de offi­si­el­le tre­nings­ti­de­ne skal skje i farts­ret­nin­gen.
  • Det er ikke lov å end­re løy­pa, for eksem­pel flyt­te merkebånd/sperring eller grave/flytte deler av byg­de ele­men­ter. Brudd på rege­len fører til at ryt­te­ren bort­vi­ses fra løy­pa og even­tu­elt dis­kva­li­fi­se­res.
  • Vis hen­syn til tur­gå­ere.
  • All tre­ning skjer på eget ansvar.

Du fin­ner len­ke til GPS tra­ck av alle løy­pe­ne i Løy­per. Løy­pa grov­mer­kes i løpet av fre­dag 27. april. Løy­pa er fer­dig mer­ket på tors­dag 3. mai, etter 12:00. I de offi­si­el­le tre­nings­ti­de­ne er det sani­tets­per­so­nell på are­na­en.

Lag­le­der­møte

Det er lag­le­der­møte hver dag under fes­ti­va­len. Vi hol­der møte­ne i sam­me bygg som sek­re­ta­ria­tet. Merk at UCI sitt regel­verk for MTB kre­ver for etappe­ritt at lag­le­de­re eller deres repre­sen­tan­ter del­tar på lag­le­der­mø­te­ne (gjel­der senior).

Lagledermøter

Brikke­sjekk før start

Årets brik­ker (inte­grert i start­num­me­ret) er robus­te, så vi gjen­nom­fø­rer ikke orga­ni­sert brikke­sjekk. Utstyr til å sjek­ke brik­ken selv vil være til­gjen­ge­lig.

Ryt­te­re har selv ansvar for å stil­le med god­kjent hjelm, syk­kel, og drakt. NCFs kom­mis­sær kan vel­ge å sjek­ke det­te både før start og etter mål­gang. Bry­ter du reg­le­men­tet kan du bli dis­kva­li­fi­sert og/eller få bot (gjel­der først og fremst senior og junior­klas­se­ne). Sjekk den regist­rer­te drak­ten for din klubb på dommeroppsett.info.

Opp­rop før start

På fre­dag ropes ryt­te­re opp til sin start ca 5 minut­ter før star­ten. Speak­er annon­se­rer star­ten på hver klas­se ca 10 minut­ter i for­kant av førs­te ryt­ters start.

På lør­dag og søn­dag ropes ryt­ter­ne opp for opp­stil­ling tid­ligst 20 minut­ter før start. Vi gir nær­me­re beskjed på lag­le­der­mø­tet. I klas­se­ne hvor ryt­ter­ne ropes opp enkelt­vis og stil­les opp på start­stre­ken, vars­ler vi 5 minut­ter før opp­ro­pet begyn­ner. Ryt­ter­ne har selv ansvar for å møte til opp­ro­pet, kom­mer de for sent får de ikke sin start­po­si­sjon. Vi opp­ly­ser om hvil­ke klas­ser som ropes opp og stil­les opp til start i start­num­mer­rekke­føl­gen på nett­si­de­ne våre, og på lag­le­der­mø­te­ne.

I Mas­ter klas­se­ne stil­les ryt­ter­ne opp i start­rekke­føl­ge i hen­hold til ran­king­po­en­ge­ne sine, men på tvers av klas­se­ne i sam­me start. Det betyr for eksem­pel for Mas­ter menn at førs­te rek­ke på start­stre­ken kan bestå av ryt­te­re fra for­skjel­li­ge års­klas­ser. Til­sva­ren­de i Mas­ter kvin­ner. Hvis ryt­te­re fra for­skjel­li­ge klas­ser har sam­me ran­king­po­eng, stil­les den yngs­te opp først. Siden alle menn star­ter sam­ti­dig, opp­når vi på den­ne måten en see­ding innen Mas­ter grup­pen. Til­sva­ren­de for kvin­ner.

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS