Sti­byg­ging med rå mus­kel­kraft

Gjen­gen med enga­sjer­te ter­reng­syk­lis­ter har brukt hel­gen i løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka. Blant annet har de fjer­net enkelt­stei­ner på 3 tonn. Slikt blir det fine sti­er av!

Enga­sjer­te sti­byg­ge­re på kur­set NOTS og Rek­kje Sti­ut­vik­ling had­de på Lang­set­løk­ka i hel­gen. Foto: Vig­dis Win­ge

–Vi gjor­de en stor jobb sist høst med å jus­te­re, byg­ge om å for­bed­re ritt­løy­pe­ne før årets arran­ge­ment. Noe arbeid pågår de nær­mes­te dage­ne, og at vi i til­legg fikk inn NOTS og deres sam­ar­beids­part­ner Rek­kje Sti­ut­vik­ling til en sis­te finish i løy­pe­ne, er vi utro­lig for­nøyd med, sier Tord Bern Han­sen, løype­ark­t­itekt for Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Arbei­det som del­ta­ker­ne på sti­byg­ger­kur­set har utført, kom­mer ikke bare fes­ti­va­len til gode, men er et godt bidrag inne­væ­ren­de sesong og til nes­te års ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i til­legg til alle som bru­ker områ­det til uor­ga­ni­sert akti­vi­tet. Vi i Rye set­ter stor pris på sam­ar­bei­det med kom­mu­nen, Kjels­ås IL og NOTS. Og det­te kur­set har lært oss å byg­ge sti­er med hånd­kraft med inspi­ra­sjon fra romer­ti­den og opp til 1800-tal­let. Sti­ene leg­ges fint inn i ter­ren­get, og etter et år eller så gror det bra til rundt med stedse­gen vege­ta­sjon, og det blir lite ved­li­ke­hold.  Tungt arbeid, men vi er man­ge som har blitt inspi­rert av det­te arbei­det.

Norsk Orga­ni­sa­sjon for Ter­reng­syk­ling (NOTS) ble star­tet i 2004, som en poli­tisk uav­hen­gig orga­ni­sa­sjon. Nors­ke syk­lis­ter er gjen­nom alle­manns­ret­ten sik­ret ret­tig­he­ter som er helt uni­ke i ver­dens­sam­men­heng. Like­vel ser vi sta­dig eksemp­ler på hold­nin­ger og ved­tak som søker å inn­skren­ke dis­se. Vi ser skogsom­rå­der som egner seg ypper­lig til ter­reng­syk­ling for­fal­le eller omre­gu­le­res. ‑Det var rene slag­mar­ken på man­ge av sti­ene etter hog­sten i områ­det som gren­ser mot Skil­lings­da­len, San­der­mo­sen og Dorull­sti­en i fjor, og vi fikk man­ge hen­ven­del­ser om det­te, for­tel­ler Esben Johan­sen i NOTS, bosatt på Kjels­ås.

Chris­ti­an fra Rek­kje, Tord fra Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og Esben fra NOTS dis­ku­te­rer nye momen­ter. Foto: Vig­dis Win­ge

Sik­ker­het og trygg­het er essi­en­si­elt. Alle­manns­ret­ten skal sik­re fri og trygg ferd­sel for alle. Da er det vik­tig at svin­ge­ne ikke er blin­de, at de tåler lang­va­rig bruk og ikke sli­tes i styk­ker på kort sikt.

Sogn­dals­fir­ma­et Rek­kje Sti­ut­vik­ling har spe­sia­li­sert seg på sti­byg­ging, som de er leden­de på, og esk­pan­de­rer i takt med ter­reng­syk­kel­spor­tens øken­de popu­la­ri­tet. 4 av 5 hel­tids­an­sat­te stil­te på Lang­set­løk­ka i hel­gen for å lære bort sti­byg­ging. ‑Vi er utdan­net land­skaps­ark­t­itek­ter og har spe­sia­li­sert oss i ret­ning av hobby­en vår, ter­reng­syk­ling, for­tel­ler Roald Eids­heim. I til­legg til å byg­ge rund­ba­ner og pump­tracks, rei­ser vi rundt i hele lan­det og lærer bort sti­byg­ging i teori og prak­sis.

Mer om NOTS og Rek­kje fin­ner du på

www.nots.no

www.rekkje.no

Sorry, comments are closed for this post.