Over­sikt over dug­nads­opp­ga­ver

  • Kiosk: Sel­ge kaf­fe, annen drik­ke, mat, og kaker/vafler.
  • Are­na: Meste­par­ten av opp­ga­ve­ne er torsdag/fredag og søn­dag, samt en vakt på man­dag. Hen­ting av utstyr fra lage­ret, rig­ging av telt, syk­kel­vask, opp­må­ling av start­felt og rig­ging av mål­por­tal. Ned­rig­ging på søn­dag og kjø­ring til­ba­ke til lage­ret. Kjø­ring av en hen­ger med søp­pel til dyn­ga på man­dag.
  • Pre­mie­ut­de­ling: All­tid hyg­ge­lig å dele ut pre­mi­er! For­be­re­del­se til pre­mie­ut­de­ling og gjen­nom­fø­ring.
  • Løype­vakt: Pas­se på at tur­gå­ere ikke for­vil­ler seg inn i løy­pa, pas­se på at ryt­te­re som ikke er i kon­kur­ran­se hol­der seg ute fra løy­pa, vars­le sani­tet om ska­de­te ryt­te­re og hjel­pe dis­se. Om-mer­ke løy­pe når det er klasse­byt­te. Mer­ke løy­pe­ne i for­kant.
  • Sani­tet: Hjel­pe ska­de­te ryt­te­re, enten på ste­det, eller ved til­kal­ling av akutt­tje­nes­ten. Det­te er vik­ti­ge vak­ter da det er svært kost­bart å leie Røde Kors o.l.
  • Par­ke­ring: Orga­ni­se­re par­ke­ring slik at vi får flest mulig på P‑plassen, ta imot beta­ling og dele ut pro­gram­met, vei­le­de folk om at ingen får par­ke­re ved løk­ka.
  • Sek­re­ta­riat: Dele ut start­num­re, sel­ge lisens, vei­le­de påmel­ding, støtte­funk­sjo­ner for and­re områ­der.

Til­ba­ke til dug­nads­si­den