-Jeg gle­der meg til å impo­ne­re pub­li­kum

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val fei­rer 5‑årsjubileum i år! Petter Fager­haug har vært med alle fore­gå­en­de år, og gle­der seg til å impo­ne­re pub­li­kum i utfor­kjø­rin­ge­ne ned mot mål.


Navn: Petter Fager­haug

-Nivå­et på start­fel­tet, man­ge del­ta­ke­re og kake­ne i kios­ken gjør at jeg for lengst
har plot­tet inn Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i år igjen. Foto: EGO Pro­mo­tion.

Alder: 21 år

Alders­klas­se: Senior

Syk­kel­klubb: Coren­don-Cir­cus / Lil­le­ham­mer CK

Antall del­ta­kel­ser på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val: 4

Tid­li­ge­re merit­ter :U23 World Cup sam­men­lagt­sei­er 2018/Nissan Cup Lang­set­løk­ka 2008.

  • Hva liker du spe­si­elt bra med Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val?

-De epis­ke sti­ene, man­ge del­ta­ke­re og bli­de fjes i alle ald­re, bra nivå på start­fel­tet og kake­ne i kios­ken. 

  • Hvil­ken del av løy­pa liker du best?

-Defi­ni­tivt den røf­fe utfor­kjø­rin­ga ned mot sta­dion, like før mål­gang. Gøy når jeg fin­ner fly­ten, sam­ti­dig som jeg for­sø­ker å impo­ne­re pub­li­kum. Lig­ger all­tid litt over limit ned­over der, for å tøf­fe meg for pub­li­kum. Sik­kert bare et tids­spørs­mål før jeg sma­ker på gru­sen…

  • Når star­tet du å syk­le aktivt og hva var det som fikk deg til å prø­ve?

-Min førs­te kon­kur­ran­se var i 2007 eller 2008, på Lang­set­løk­ka. Det året ble jeg med på syk­kel­tre­ning, synes det var døds­ar­tig og syk­let min førs­te Nis­san Cup den høs­ten. Som gutt­unge synes jeg det var mor­somt å byg­ge hopp i grøf­te­ne hjem­me.  Had­de også fått med meg at en dame syk­let over røt­ter og stein i sko­gen. Det vir­ker kult, tenk­te jeg. Har der­for vært stas og bli kjent med Gunn-Rita Dah­le i sene­re tid, og hun var med­vir­ken­de årsak til at jeg begyn­te.

  • Hva er de vik­tigs­te måle­ne dine for seson­gen 2019?

-Kose meg på sti og tes­te ut inter­es­san­te tre­nings­me­to­der som utvik­ler meg vide­re er hoved­grun­nen til at jeg hol­der på. Å fort­set­te med å ha det gøy på sti og være litt sprø på gjen­nom­fø­ring av tre­ning er vik­ti­ge mål. 

  • Hvem vil du utford­re til å bli med på Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i år?

-Tre­ner Lars Stens­løk­ken. Han har godt av å få en liten “dytt” til å syk­le. Lars har utøve­re å føl­ge opp under kon­kur­ran­se­ne, men til fre­da­gens tem­po ten­ker jeg det ikke er noen unn­skyld­ning for å ikke stil­le. Stil­ler Lars på tem­po og er under 2 minut­ter bak meg, skal han få en syk­kel­vask!

Sorry, comments are closed for this post.