392 ryt­te­re til start

-Vi er godt for­nøyd med så man­ge påmeld­te ryt­te­re til Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val nes­te helg, sier ritt­le­der Rakel Bro­holt Foug­ner.

I et nor­malt år arran­ge­res Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val tid­lig i mai og er blant de førs­te rit­te­ne i seson­gen, som gjør det attrak­tivt for ryt­te­re fra nors­ke og uten­lands­ke klub­ber å stil­le til start. Når vi i til­legg har en svin­ge­te pan­de­mi-sesong bak oss, er det gle­de­lig at så man­ge har meldt seg på.

-Vi har man­ge folk i aksjon for at Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val skal bli like vel­lyk­ket som tid­li­ge­re år, sier ritt­le­der Rakel Foug­ner. Foto: Vig­dis Win­ge

-Vel­kom­men også til de 28 utøver­ne fra and­re nasjo­ner, som tar den eks­tra­job­ben det er å set­te seg inn i både gjel­den­de inn­reise­reg­ler og smit­ter­vern­reg­ler for å gi våre nors­ke ryt­te­re kamp i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Natur­lig nok er det flest dans­ker og svens­ker, men også en og annen ryt­ter fra Eng­land, Sveits, Vene­zu­e­la, Tysk­land og Frank­ri­ke, kan ritt­le­de­ren for­tel­le.

Vi har plass til enda fle­re

For klas­sen 6–10 år er ordi­nær påmel­dings­frist 24. sep­tem­ber, og for samt­li­ge klas­ser er det anled­ning til å etter­an­mel­de seg helt frem til 2 timer før respek­ti­ve ritt.

Vær­mes­sig ser det loven­de ut med fine tem­pe­ra­tu­rer og sol­gløtt på Lang­set­løk­ka. ‑Vi gle­der oss til ritt og øns­ker alle Kalas cup-ryt­te­re og Nor­ges cup-ryt­te­re, støtte­mann­skap og heia­gjen­ger vel­kom­men til syk­kel­fest på Lang­set­løk­ka, avslut­ter ritt­le­der Rakel.

Sorry, comments are closed for this post.