Farts­fest på Lang­st­løk­ka

29. april er speak­ern på plass, bur­ger­ne er på gril­len, ritt­løy­pe­ne er strig­let, og vi håper på stor­inn­rykk når start­skud­det for Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val ljo­mer over Lang­set­løk­ka. *Invi­ta­sjo­nen er klar. *Ordi­nær påmel­ding er man­dag 18. april kl 23:59. *Løy­pe­ne er grov­mer­ket i løpet av fre­dag 22. april. *Løy­pe­ne til fredag/lørdag er fer­dig mer­ket på mor­ge­nen… Les mer…

Direk­te stre­am­ing

Min­ner om at vi stre­a­m­er direk­te fra alle ritt. Der kan du se start, run­ding og mål­gang. Her er len­ke: Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val (direktesport.no) Les mer…

De eld­re moti­ve­rer oss

82 kvin­ner del­tar i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val, blant annet Lin­nea Nordal Berg og Kamil­la Aase­bø fra SK Rye som gle­der seg til å syk­le i felt med elite­klas­se­ne. Lin­nea og Kamil­la er de to enes­te jen­te­ne i sin års­klas­se i SK Rye ter­reng, og har trent ter­reng­syk­ling fra de var hen­holds­vis 10 og 6 år.… Les mer…

392 ryt­te­re til start

-Vi er godt for­nøyd med så man­ge påmeld­te ryt­te­re til Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val nes­te helg, sier ritt­le­der Rakel Bro­holt Foug­ner. I et nor­malt år arran­ge­res Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val tid­lig i mai og er blant de førs­te rit­te­ne i seson­gen, som gjør det attrak­tivt for ryt­te­re fra nors­ke og uten­lands­ke klub­ber å stil­le til start. Når… Les mer…

Fra Tokyo-OL til Kalas Rye

Sebas­ti­an Fini Cars­tensen vant tempo­etap­pen på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i 2017. Nå er han klar for gode pall­plas­se­rin­ger i ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len 2021. Fini syk­ler for Bart Bren­tjens MTB-team, og har hatt en sterk sesong i år, blant annet sik­ret han 22. plass i Tokyo for Dan­mark. Ellers har han en sterk 2. plass i EM, 7… Les mer…

For­eign athle­tes

We have the pos­si­bi­li­ty to wel­come for­eign athle­tes, as well as their sup­port per­son­nel, to Kalas Rye Moun­tain Bike Fes­ti­val Sep­tem­ber 24th-26th. We encoura­ge eve­ryone to follow the rules from Nor­we­gi­an aut­hori­ties with regards to Covid-19 rest­ric­tions. Please con­firm with  your federa­tion and your home coun­try rules as well. We will pub­lish an infec­tion con­trol… Les mer…

Ta plass

Vi byr på noe helt nytt i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i år. Kan­skje er det du som sit­ter lengst på tro­nen? I år byt­ter vi ut den tra­di­sjo­nel­le tempo­etap­pen på fre­da­ger for klas­se­ne 15–16 år og junio­re­ne. I ste­det star­ter ryt­ter­ne i grup­per på fire og kjø­rer én run­de i lil­la løy­pe. Ryt­ter­ne ord­nes i… Les mer…

Vel­kom­men til Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2021

Om 5 uker og 2 dager bra­ker det løs! Vi håper på knall­vær, fine for­hold, lave smitte­tall og full­teg­ne­de start­lis­ter. Vi har en utro­lig dedi­kert gjeng med fri­vil­li­ge i til­legg til gode for­eldre­hjel­pe­re som kom­mer til å ned­leg­ge man­ge timer for at Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2021 skal skri­ve seg inn som nok et vel­lyk­ket arran­ge­ment… Les mer…

Par­ke­ring

Par­ke­rin­gen skjer på offent­lig områ­de og er gra­tis. For å inn­fri smit­ter­verns­reg­le­ne har vi ikke anled­ning til å sel­ge pro­gram, slik vi van­lig­vis gjør. De som øns­ker, er like­vel vel­kom­ne til å Vipp­se en slant til NM 2020, som er rig­get klart på kort var­sel. Vippsnr 621557 NM 2020 KORT VAR­SEL eller skann den­ne… Les mer…

Vel­kom­men til NM

Årets NM/UM og UL vil bli arran­gert i kjen­te og vel­prøv­de løy­per i og rundt Lang­set­løk­ka. Det­te er løy­per som tid­li­ge­re år har vært brukt i for­bin­del­se med Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.  Den utgikk dess­ver­re i år grun­net Covid 19. Vårt arran­ge­ment er påvir­ket at den pågå­en­de pan­de­mi­en. Vi arran­ge­rer der­for i tråd med gjel­den­de ret­nings­lin­jer fra… Les mer…