Enda mer spek­ta­ku­lært og pub­li­kums­venn­lig i år

Foto: Line Møl­ler

Hel­gen 3.–5. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per.
Fes­ti­va­len byr på
*Tre-dagers etappe­ritt
*To-dagers mini­e­tappe­ritt
*Enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re

Rit­te­ne er klas­si­fi­ser­te som UCI-ritt, Nor­ges Cup, Mas­ters Cup og ran­kingritt for
M/K 15–16. Her blir det en kamp mel­lom Nor­ges bes­te ryt­te­re og inter­na­sjo­na­le del­ta­ge­re.

Nye, spek­ta­ku­læ­re sti­strekk

-Med de jus­te­rin­gen vi har gjort i løy­pe­ne, er de blitt enda mer pub­li­kums­venn­li­ge og byr på gøy­ale, utford­ren­de sti­strekk, for­tel­ler løype­ar­ki­tekt Tord Bern Han­sen.
Grønn løy­pe (for barn) er som tid­li­ge­re en fin intro­duk­sjons­løy­pe med fine flyt­s­ti­er. Man­ge av sti­ene er nær start og mål, som gir en en god opp­le­vel­se for bade pub­li­kum og ryt­te­re. Løy­pa er mulig å syk­le for de yngs­te, og de eld­re bar­na vil like­vel opp­le­ve en farts­fylt løy­pe med dose­rin­ger og kuler.

I ung­doms­løy­pa (blå) som bru­kes av de mel­lom 11 og 14 år, har vi tatt bort et langt grus­par­ti og kjerre­vei, og erstat­tet det med mor­som sti. Hele run­den har blitt kor­te­re, og de eld­re klas­se­ne syk­ler der­for fle­re run­der og pas­se­rer de pub­li­kums­venn­li­ge områ­de­ne desto hyp­pi­ge­re.

Vi har gjort størst end­rin­ger i den lengs­te løy­pa (rød). Tid­li­ge­re gikk retu­ren til sta­dion på grus­vei­er og sti­er ned mot Mari­dals­van­net. Ny tra­sé sik­rer tur­gå­ere fritt lei­de inn i mar­ka under rit­tet og opp­fyl­ler øns­ket om sti­er og berg­knas­ter nær­me­re sta­dion. Vi tror de fles­te vil opp­le­ve den nye delen på omkring en kilo­me­ter som et mor­somt og utford­ren­de sti­strekk. Kan­skje blir det også noen spek­ta­ku­læ­re linje­valg nær løk­ka.

Sam­le UCI-poeng

Rund­bane­rit­tet for junio­rer på lør­da­gen har C2-sta­tus. Det betyr at også junio­re­ne får anled­ning til å måle kref­ter mot inter­na­sjo­na­le ryt­te­re og sam­le UCI-poeng.

Invi­ta­sjon og info om påmel­ding kom­mer sene­re.

Tusen takk for besø­ket på Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Det har vært en fan­tas­tisk helg på Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­sykel­fes­ti­val 2018 — meng­der av gla­de syk­lis­ter og støtte­spil­le­re, spen­nen­de opp­gjør, og sol. Et skik­ke­lig kin­deregg! Noen tall fra hel­gen: I år var det rett i under­kant av 600 påmeld­te og over 1200 star­ten­de — det er en all-time high! Det var ryt­te­re fra 9… Les mer…

Sum­mary from the team lea­der meeting Satur­day

In the team lea­der meeting we com­mu­ni­cated the following: Chan­ges of the start time Satur­day and Sun­day as com­mu­ni­cated on Fri­day, see them descri­bed here. Feed and tech zone: As descri­bed in the invi­ta­tion and on this web site. Fee­ding on the right and tech help on the left. No other chan­ges. Les mer…

Chan­ges to start time XCC and XCO!

As com­mu­ni­cated in the team meeting on Fri­day, we have made chan­ges to the star­ting time for some of the womens’ cate­go­ries on Satur­day and on Sun­day and this has effect on other cate­go­ries. Please study the new time tab­les under the menu option “Tid­pla­ner”, and notice when your new start time is. Chan­ges to satur­day… Les mer…

Beregn vel­dig god tid til par­ke­ring! / Plan extra time for par­king!

Eng­lish ver­sion at the bott­om. I dag bra­ker det løs for de førs­te klas­se­ne – vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Det er mye anleggs­ar­bei­der på Kjels­ås i vår og det påvir­ker kjøre­mønst­re og par­ke­ring. Stu­der infor­ma­sjo­nen om par­ke­ring i invi­ta­sjo­nen eller på ritt­si­den slik at du er for­be­redt.  Der fin­ner du kart og hvil­ke… Les mer…

Ny ver­sjon av invi­ta­sjo­nen – end­re­te løy­per / New ver­sion of the invi­ta­tion — chan­ges to cour­ses

Last ned sis­te ver­sjon av invi­ta­sjo­nen – opp­da­tert om end­re­te løy­per og end­rin­ger når det gjel­der  par­ke­rings­mu­lig­he­ter. Down­load the latest ver­sion of the invi­ta­tion so you have cor­rect infor­ma­tion about the cour­ses and par­king infor­ma­tion! The rest of the infor­ma­tion in Nor­we­gi­an here regards the cate­go­ries for the 11–14 year olds. Som vi har skre­vet… Les mer…

Pic­tu­res

Foto­graf Ben­gt Ove San­nes vil være på plass hele hel­gen, og tar bil­der av de aller fles­te i elite­klas­se­ne. Vi vil øns­ker også bil­der fra alle and­re som er ute med kame­ra. Bil­de­ne vil leg­ges ut her så fort de er kla­re. Les mer…

Par­ke­ring og Kong Vin­ter

Det er mye byg­ge og anleggs­ar­beid i områ­det rundt løk­ka og det er end­re­te kjøre­mønst­re og par­ke­ringsmu­lig­he­ter. Vei­en langs løk­ka er under total ombyg­ning. Det er som van­lig ikke lov å par­ke­re rett ved are­na­en, hel­ler ikke ved tes­ting av løy­pe­ne. Vei­en fra løk­ka og ned mot Mari­dals­van­net er stengt med bom. Det er par­ke­ring… Les mer…

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS