Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val avly­ses

På grunn av den alvor­li­ge koro­­na-situa­­sjo­­nen, kan vi dess­ver­re ikke gjen­nom­føre årets fes­ti­val i star­ten av mai. Vi er lei for at vi i år ikke får gle­den av å se ivri­ge barn, alle junio­re­ne som har lig­get i hard­tre­ning, elite­klas­se­ne, mas­ter­ne, utlen­din­ge­ne, akti­ve nors­ke ter­reng­syk­lis­ter, pub­li­kum og støtte­ap­pa­rat på Lang­set­løk­ka. Årets Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val… Les mer…

Syk­kel­fest 1. — 3. mai

Sports­klub­ben Rye fei­rer 100 års jubi­le­um i år, og i den anled­ning byr Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på fle­re nye ritt/traseer for både barn og voks­ne i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Det blir ritt av typen Point to point (XCP), kort­bane og rund­bane på hen­holds­vis fre­dag, lør­dag,… Les mer…

Gjen­glem­te saker og ting

Da vi ryd­det opp etter fes­ti­va­len fant vi litt for­skjel­li­ge ting som ble glemt igjen. Ta kon­takt med tone.k.larsen (på) gmail.com der­som noe av det­te er ditt: Oak­ley bril­ler — fun­net i bak­ken rett ved are­na­en En gul, en rød, og en svart fot­pum­pe To buf­fer Ett erme Hans­ker Les mer…

Dere er rå!

Og da mener vi alle ter­reng­syk­lis­ter fra de yngs­te klas­se­ne til de grå­håra, men like dedi­ker­te! Selv­sagt også elite­klas­se­ne fra inn- og utland. For en ritt­fest dere var med å lage på årets Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Ryt­te­re fra 18 nasjo­ner og 1200 star­ten­de i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val fyl­te opp Lang­set­løk­ka sam­men med 200 løpe­me­ter telt.… Les mer…

Results for the sta­ge race

Her are links to the results for the sta­ge race: Eli­te, Junior and 15–16: https://live.eqtiming.com/#series:894 Mas­ters: https://live.eqtiming.com/#series:893 11–12 and 13–14:  https://live.eqtiming.com/#series:892 Les mer…

Info for Sun­day

Cal­ling to start 10 min­utes before for all cate­go­ries Blue cour­se: Two A lines are open Red cour­se: One A line is only open for M Eli­te, M Junior, W Eli­te, W Junior. In addition for W 15–16 and W Mas­ter becau­se they start with W Elite/Junior. See pic­tu­res of the A/B lines here. Les mer…

Stan­ding in the sta­ge race

Her are links to the total stan­ding in the 3‑day sta­ge race and the 2‑day mini sta­ge race inclu­ding bonus seconds. Unfor­tu­nate­ly eve­ryone has become Nor­we­gi­an in this list, we’ll cor­rect that later. Eli­te, Junior and 15–16: https://live.eqtiming.com/#series:894 (Note: The­re’s an error in the Women Eli­te list, Dor­te Lar­sen has got­ten a wrong time result. It’s… Les mer…

Helt fra Aust­ra­lia

Midt i sitt 8 uker lan­ge tre­ning­sopp­hold i Sveits, har Came­ron Ivory tatt en avstik­ker til Nor­ge. Sist helg var han på Fiskum, og nå del­tar han for førs­te gang på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Ter­reng­syk­ling er både en stor og popu­lær idrett i Aust­ra­lia. ‑Jeg var gans­ke for­nøyd på tempo­rit­tet fre­dag, litt mer utford­ren­de i… Les mer…

OL-mes­ter sei­ret beg­ge dager

Jen­ny Riss­veds fra Sve­ri­ge ble OL-mes­­ter i ter­reng­syk­ling rund­bane i Rio de Janeiro i 2016. Her på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val har hun tatt leder­trøya både på tempo­rit­tet fre­dag og på dagens kort­bane­ritt i elite­klas­sen. ‑Fel­tet var bra, og gøy at så man­ge nasjo­ner del­tar, sier 24-årin­­gen. Løy­pe­ne er tøf­fe og kule, men jeg synes noen av sti­par­ti­ene… Les mer…

Løy­per som pas­ser til barn

Man­ge spen­te jen­ter og gut­ter i 10-års­­klas­­sen stil­te til fel­les­start på Lang­set­løk­ka i mor­ges. Det­te var seson­gens førs­te ritt for de fles­te, og kre­ven­de med 3 run­der à 1,3 km. Til tross for kje­der som hop­pet av, knall og fall, strå­ler Rye-gjen­­­gen om kapp etter rit­tet. ‑Det gikk vel­dig fort, og det var slit­somt med… Les mer…