Har du ideer til sponsorer?

Vi tren­ger støt­ten fra spon­so­rer for å få over­skudd — som går til å dri­ve syk­kel­til­bu­det for alle i barne- og ung­doms­grup­pa samt leg­ge til ret­te for at våre ivrigs­te ryt­te­re skal kun­ne nå sine ambi­siø­se mål. De aller fles­te spon­so­re­ne våre har vi fått for­di noen i arran­ge­ment­ko­mi­te­en har en kon­takt­per­son i en bedrift. I år vet vi at det er noen spon­so­rer som trer ut, så hvis du har noen kon­tak­ter er det til stor hjelp om dere spør om de er inter­es­ser­te i å støt­te Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Vi har fer­dig­la­get beskri­vel­se av “pro­duk­tet” vi til­byr med “pak­ker” fra 3200 kr. Kon­takt Bård (baard dot sei­ers­nes (ætt) barcho dot no) for å få til­sendt beskri­vel­sen.

Vi tren­ger også gave­pre­mier til sam­men­lag­ten i mini­e­tappe­rit­tet for 11–14 årin­ge­ne — har dere gode ide­er til butik­ker å kon­tak­te si fra til Bård — eller aller helst kon­takt butik­ker selv og spør om de kan ten­ke seg å gi noen gave­pre­mier. Vi har hørt at andre arran­gø­rer har fått gave­pre­mier som spen­ner fra sports­ar­tik­ler, klær, smyk­ker, ting til bil, hjem, gave­kort.