Regist­ra­tion

Regist­ra­tion for Rye Bike Fes­ti­val 2021 will be avai­lab­le as soon as pos­sib­le.

Ordi­na­ryregist­ra­tion is until 20th April 2020 23:59. Late regist­ra­tion will be pos­sib­le at a hig­her cost and the rider might not be see­ded accor­ding to their rank. Exact details on this will be stated here.

The regist­ra­tion site will open 2 mon­ths before the race and we will pro­vi­de the link here.

Ryt­te­re

Ved å mel­de deg på NM (eller be om å bli påmeldt) bekref­ter du at du vil føl­ge smitte­vern­reg­le­ne. Les smitte­vern­vei­le­de­ren

Påmel­dings­len­ke til Ritt­re­sul­ta­ter HER

Du får adgang til are­na­en i den pul­jen du hører til ved å vise start­num­me­ret ditt.

Støtte­per­so­nell

Støtte­per­soner, funk­sjo­næ­rer og kom­mis­særer som skal være til­ste­de på are­na­en (inklu­dert lange/teknisk sone) på ritt­da­ge­ne må regist­re­re seg for å slip­pe inn. Regist­rer deg på for­hånd så vi unn­går køer inn på are­na­en (smitte­vern). Vi deler ikke ut akkredi­te­rings­kort til regist­rer­te.

Ved å regist­re­re deg bekref­ter du at du vil føl­ge smitte­vern­reg­le­ne.  Les smitte­vern­vei­le­de­ren

Du kan kun regist­re­re deg for sam­me pul­je som ryt­ter­ne du skal støt­te. Klikk rele­vant len­ke i tabel­len under og fyll inn navn og kon­takt­in­for­ma­sjon.

Dato

Pul­je

URL

12. sep

1

http://bit.ly/nmxcopulje1

2

http://bit.ly/nmxcopulje2

3

http://bit.ly/nmxcopulje3

4

http://bit.ly/nmxcopulje4

13. sep

1

http://bit.ly/nmxccpulje1

2

http://bit.ly/nmxccpulje2

3

http://bit.ly/nmxccpulje3

4

http://bit.ly/nmxccpulje4

For de som har glemt å regist­re­re seg på for­hånd vil det være pla­ka­ter med QR kode til de sam­me len­ke­ne ved inn­gan­gen på are­na­en, som du kan skan­ne med mobi­len. Men vær snill å prio­ri­te­re å regist­re­re deg før du ankom­mer.

Akkredi­te­ring til teknisk/langesoner

Støtte­per­soner som skal stå i lange/teknisk sone må i til­legg ha akkredi­te­rings­kort for det­te. Du hen­ter det­te i sek­re­ta­ria­tet.

 

 

 

 

Regis­ter for the race here (EQTi­ming), use this link also for late regist­ra­tion. There’s an option to select Eng­lish lan­gua­ge in the regist­ra­tion tool.

If you are par­ti­ci­pa­ting in:

The 3‑day sta­ge race (S1 fo Eli­te), regis­ter for XCT, XCC, and XCO.

Only the UCI Junior XCO race, regis­ter for XCO.

The mini sta­ge race, regis­ter for XCC and XCO

We do not seed riders who regis­ter after the ordi­na­ry regist­ra­tion. The 3‑day sta­ge race starts with XCT so see­ding is not cri­ti­cal. To regis­ter late, use the link pro­vi­ded abo­ve or go to the Secre­ta­riat. The Secre­ta­riat has a ter­mi­nal for card pay­ments and also accepts Vipps.

Regist­ra­tion is bin­ding and pay­ment is refun­ded only upon pre­sen­ta­tion of a doctor’s note that you are ill.

Con­tes­tant lists for Fri­daySatur­daySun­day