Par­ke­ring

Lang­set­løk­ka lig­ger på Kjels­ås i Oslo, i et villa­strøk med sma­le vei­er.

Det er en liten og en stor par­ke­rings­plass neden­for løk­ka som alle må par­ke­re på. Det kos­ter 50 kro­ner for pro­gram­bla­det som du beta­ler for når du par­ke­rer. Vi aksep­te­rer Vipps (90967154), Mobile­Pay, og kon­tan­ter.

Til­rei­sen­de med bobi­ler kan par­ke­re på den sto­re par­ke­rings­plas­sen.

Merk! Det er ikke anled­ning til å par­ke­re ver­ken langs løk­ka eller i små­vei­ene i nær­he­ten løk­ka.

All tra­fikk til og fra løk­ka er belas­ten­de for nabo­ene. Vi øns­ker å ha et godt for­hold til våre nabo­er, ta hen­syn til dem både når dere besø­ker løk­ka for å besik­ti­ge og i ritt­hel­gen!

Slik kom­mer du til par­ke­rin­gen:

Kjør Ring 3 mot Storo. Ta av på Storo, mot Gref­sen. Da skal du være på Gref­sen­vei­en. Følg trikke­skin­ne­ne i vei­en helt til ende­plas­sen. Fort­sett videre i sam­me ret­ning for­bi Kjels­ås­hal­len. Rett etter Kjels­ås­hal­len er par­ke­rings­plas­sen på venstre side.

Bruk «Oset, Oslo» som mål i Goog­le maps, eller adres­sen Mid­todd­vei­en 34, 0494 Oslo på GPS.

Adkomst_Kjelsås

Slik kom­mer du fra par­ke­rin­gen til are­na­en:

Det er 400 m og ca 6 minut­ter å gå.

Adkomst_Løkka

Slik kom­mer du til tel­tav­les­sing på are­na­en:

Ikke kjør til are­na­en langs ruten vi har beskre­vet for gåen­de, den­ne vei­en er nå stengt med bom rett før top­pen av løk­ka (nytt i 2018). Når du kjø­rer Gref­sen­vei­en opp fra Stor­o­krys­set på Ring­vei­en, ta til høyre inn på Myrer­skog­vei­en (lys­kryss) og følg den­ne vei­en til den mun­ner ut i Lach­manns­vei. Ta til venstre på Lach­manns­vei og følg den­ne til du tref­fer par­ke­rings­vak­te­ne våre. De anvi­ser deg videre.

Teltavlessing