Par­ke­ring

Det er mye byg­ge, gra­ve, og anleggs­ar­beid i nær­om­rå­det som har ført til litt end­re­de kjøre­mønst­re og par­ke­ring. Det er fær­re par­ke­rings­plas­ser nær løk­ka enn før, utnytt plas­sen godt og par­ker tett slik at flest mulig biler får plass. Beregn god tid!  Det kos­ter 50 kro­ner for pro­gram­bla­det som du beta­ler for når du par­ke­rer. Vi aksep­te­rer Vipps (517840), og kon­tan­ter.

Vi øns­ker å ha et godt for­hold til våre nabo­er, ta hen­syn til dem både når dere besø­ker løk­ka for å besik­ti­ge og i ritt­hel­gen!

Par­ke­ring på løk­ka ikke mulig

Der er, som van­lig, ingen par­ke­ring på vei­en langs løk­ka.

Par­ke­rings­plas­ser neden­for løk­ka

Den sto­re ned­re par­ke­rings­plas­sen fin­ner du med «Oset, Oslo» som mål i Goog­le Maps, eller adres­sen Mid­todd­vei­en 34, 0494 Oslo på GPS. Kjør Ring 3 mot Storo. Ta av på Storo, mot Gref­sen. Da skal du være på Gref­sen­vei­en. Følg trikke­skin­ne­ne i vei­en helt til ende­plas­sen. Fort­sett vide­re i sam­me ret­ning for­bi Kjels­ås­hal­len. Rett etter Kjels­ås­hal­len er par­ke­rings­plas­sen på venst­re side. Se kart neden­for.

På grunn av utskift­ning av vann­rør i nær­om­rå­det og utvi­del­se av byens vann­rense­an­legg, er mye av par­ke­rings­plas­sen brukt til anlegg. Der­for er det mind­re plass enn tid­li­ge­re, men med kløk­tig utnyt­tel­se tror vi at vi får plass til omkring 60 biler. Det er plass til omkring 40 biler på den lil­le ned­re par­ke­rings­plas­sen litt nær­me­re løk­ka.

Regn med at de ned­re par­ke­rings­plas­se­ne er fylt opp omkring klok­ken 11 på lør­dag og søn­dag av de først star­ten­de klas­se­ne.

Fra den­ne par­ke­rings­plas­sen og vide­re opp til løk­ka er vei­en pri­vat og den er sper­ret med en bom på top­pen. Det er for­budt for and­re enn bebo­ere å kjø­re på den­ne vei­en (se kar­tet). Respek­ter skil­tin­gen! Hvis dere syk­ler ned den­ne vei­en, ta hen­syn og hold far­ten nede.

I nær­he­ten lig­ger Kjels­ås Fol­kets Hus, det er ikke til­latt å par­ke­re på deres par­ke­rings­plass.

Gå fra ned­re par­ke­ring til løk­ka

Du kom­mer til løk­ka fra den sto­re og lil­le ned­re par­ke­rings­plas­sen ved å gå langs den pri­va­te vei­stub­ben. Det er 400 m og ca. 6 minut­ter å gå.

Par­ke­rings­plas­ser på vei­en inn mot løk­ka

Vei­en inn mot løk­ka er under ombyg­ning og det er mulig å par­ke­re langs den, men sørg for at det er plass for biler og utryk­ning­s­kjøre­tøy å pas­se­re. For å kom­me til den­ne plas­sen, bruk adres­sen «Lach­manns vei 59» som mål i Goog­le Maps, med adres­sen «Lach­manns­vei 13» som mel­lom­punkt. Da blir du ledet uten­om en stengt vei som ellers er kor­tes­te vei.

Man­ge par­ke­rings­plas­ser på Lin­de­rud­kol­len

Det er en vel­dig stor par­ke­rings­plass på Lin­de­rud­kol­len og det er to mind­re par­ke­rings­plas­ser langs vei­en dit. Vi sel­ger ikke pro­gram­bla­det der. Kar­tet under viser vei­en dit fra øvre par­ke­ring ved løk­ka. Følg skil­tin­gen til Lin­de­rud­kol­len. Det er ca 2 km opp­over til Lin­de­rud­kol­len. Fører bør ha med egen syk­kel, det tar omkring 10 minut­ter å syk­le ned der­fra sam­me vei som du kom, og så over den lil­le øvre par­ke­rings­plas­sen til løk­ka. Ikke ta noen snar­vei på grus­vei­er, da hav­ner du rett i løy­pa.

Mye å bære på?

Har du telt, så gi beskjed til par­ke­rings­vak­ten og du får kjø­re for­bi den lil­le øvre par­ke­rings­plas­sen og ned til løk­ka og los­se det, for så å snu og kjø­re og par­ke­re bilen et annet sted. . Det er trangt å snu, og det vil være man­ge syk­lis­ter som var­mer opp. Følg med i spei­let når du ryg­ger! For å kom­me fra ned­re par­ke­rings­plas­ser til den lil­le øvre par­ke­rings­plas­sen, bruk adres­sen «Lach­manns vei 59» som mål i Goog­le Maps, med adres­sen «Nand­rups vei 1» som mel­lom­punkt. Da blir du ledet uten­om en stengt vei som ellers er kor­tes­te vei. Kjøre­tu­ren tar ca 12 minut­ter.

Skal du kjø­re til Lin­de­rud­kol­len for å par­ke­re? Slipp av ryt­te­re og utstyr i dropp­punk­tet vårt ved den lil­le øvre par­ke­rings­plas­sen og kjør så mot par­ke­rings­plas­sen på Lin­de­rud­kol­len (se kar­tet under). Par­ke­rings­vak­ten hol­der øye med baga­sje der­som ryt­ter­ne du slip­per av ikke kan bære det med seg ned til are­na­en.

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS