Par­ke­ring

Set­te inn engelsk fra invi­ta­sjon 2021, ta bort den nors­ke.

Vi øns­ker å ha et godt for­hold til våre nabo­er, ta hen­syn til dem både når dere besø­ker løk­ka for å besik­ti­ge og i ritt­hel­gen!

Det kos­ter 50 kro­ner for pro­gram­bla­det som du beta­ler for når du par­ke­rer. Vi aksep­te­rer Vipps (517840), og kon­tan­ter.

Par­ke­ring på løk­ka ikke mulig

Vei­en er opp­gra­dert med for­tau, så det er ikke plass til par­ke­ring langs vei­en len­ger.

Par­ke­rings­plas­ser neden­for løk­ka

Den sto­re ned­re par­ke­rings­plas­sen ble fer­dig opp­rus­tet i fjor høst og er nå asfal­tert og har fått 104 opp­mer­ke­te plas­ser. Det er mulig å par­ke­rer ytter­li­ge­re 20 biler på utsi­den av par­ke­rings­plas­ser, par­ker slik at flest mulig får plass. Det er plass til omkring 40 biler på den lil­le ned­re par­ke­rings­plas­sen litt nær­me­re løk­ka.

Den sto­re ned­re par­ke­rings­plas­sen fin­ner du med «Oset, Oslo» som mål i Goog­le Maps, eller adres­sen Mid­todd­vei­en 34, 0494 Oslo på GPS. Kjør Ring 3 mot Storo, men merk at Storo-krys­set er stengt for bil­tra­fikk på grunn av ombyg­ning. Du må der­for ta av Ring 3 ved Nyda­len (om du kom­mer fra vest) eller ved Sin­sen (om du kom­mer fra øst). I til­legg er Gref­sen­vei­en oppe på Gref­sen­pla­tå­et stengt på grunn av omleg­ging av vann­led­nin­ger. Her er det skil­tet omkjø­ring via Kjels­ås­vei­en. Følg Kjels­ås­vei­en til du tref­fer trikke­skin­ne­ne og følg dem helt til ende­plas­sen. Fort­sett vide­re i sam­me ret­ning for­bi Kjels­ås­hal­len. Rett etter Kjels­ås­hal­len er den sto­re par­ke­rings­plas­sen på venst­re side, den lil­le litt vide­re opp­over.

Fra den lil­le par­ke­rings­plas­sen og vide­re opp til løk­ka er vei­en pri­vat og den er sper­ret med en bom på top­pen. Det er for­budt for and­re enn bebo­ere å kjø­re på den­ne vei­en (se kar­tet). Respek­ter skil­tin­gen! Hvis dere syk­ler ned den­ne vei­en, ta hen­syn og hold far­ten nede.

I nær­he­ten lig­ger Kjels­ås Fol­kets Hus, det er ikke til­latt å par­ke­re på deres par­ke­rings­plass.

Gå fra ned­re par­ke­ring til løk­ka

Du kom­mer til løk­ka fra den sto­re og lil­le ned­re par­ke­rings­plas­sen ved å gå langs den pri­va­te vei­stub­ben. Det er 400 m og ca. 6 minut­ter å gå.

Par­ke­rings­plas­ser på vei­en inn mot løk­ka

Vei­en inn mot løk­ka er ombygd og har fått for­tau. Det er få ste­der det går an å par­ke­re der.

Man­ge par­ke­rings­plas­ser på Lin­de­rud­kol­len

Det er en vel­dig stor par­ke­rings­plass på Lin­de­rud­kol­len og det er to mind­re par­ke­rings­plas­ser langs vei­en dit.  Kar­tet under viser vei­en dit fra øvre par­ke­ring ved løk­ka. Følg skil­tin­gen til Lin­de­rud­kol­len. Det er ca 2 km opp­over til Lin­de­rud­kol­len. Fører bør ha med egen syk­kel, det tar omkring 10 minut­ter å syk­le ned der­fra sam­me vei som du kom, og så over den lil­le øvre par­ke­rings­plas­sen til løk­ka. Ikke ta noen snar­vei på grus­vei­er, da hav­ner du rett i løy­pa.

Mye å bære på?

Har du telt, så gi beskjed til par­ke­rings­vak­ten og du får kjø­re ned til løk­ka og los­se det, for så å snu og kjø­re og par­ke­re bilen et annet sted. Det er trangt å snu, og det vil være man­ge syk­lis­ter som var­mer opp. Følg med i spei­let når du ryg­ger! For å kom­me fra den sto­re ned­re par­ke­rings­plas­sen til over­si­den av are­na­en, bruk adres­sen «Lach­manns vei 59» som mål i Goog­le Maps.

Skal du kjø­re til Lin­de­rud­kol­len for å par­ke­re? Slipp av ryt­te­re og utstyr i dropp-punk­tet vårt i krys­set Lach­manns­vei og Solem­skog­vei­en (se kar­tet under). Par­ke­rings­vak­ten hol­der øye med baga­sje der­som ryt­ter­ne du slip­per av ikke kan bære det med seg ned til are­na­en.

 

For å inn­fri smitte­vern­krav vil vi orga­ni­se­re par­ke­rin­gen anner­le­des enn før. Infor­ma­sjon kom­mer.