Are­na

Are­na­kar­tet viser hvor­dan alle løy­pe­ne går ved start, run­ding, og mål, og de vik­tigs­te funk­sjo­ne­ne på are­na­en.

Arenakart

1: Avles­sings­lom­me  2: Lags­telt  3: Sek­re­ta­riat, lag­le­der­møte, to toa­let­ter, og anti-doping sta­sjon  4: Brikke­sjekk   5: To toa­let­ter  6: Til opp­var­mings­om­rå­der  7: Start­felt  8: Start  9: Mål  10: Kiosk  11: Pre­mie­ut­de­ling  12: Dusjer/ett toa­lett  13: Første­hjelp   14: Syk­kel­vask   15: Kafe­telt   16: Adkomst for syke­bil

Lags­telt

Bare de som har reser­vert plass kan set­te opp telt på are­na­en. Du reser­ve­rer plass til tel­tet ditt på https://rittresultater.no/nb/n241d.

Første­hjelp

Vi har en sani­tets­grup­pe som består av kva­li­fi­sert helse­per­so­nell. Sani­tets­grup­pa hjel­per med skrubb­sår, små­ska­der, akutt første­hjelp, samt at de koor­di­ne­rer med offent­lig akutt­tje­nes­te ved behov. Hoved­kvar­te­ret til sani­te­ten er ved første­hjelps­tel­tet på are­na­en. Løype­vak­ter til­kal­ler sani­tets­grup­pa der­som de ser eller blir infor­mert om ska­der som tren­ger til­syn på ste­det. Ryt­te­re og pub­li­kum kan mel­de fra om ska­de­te til nær­mes­te løype­vakt.

Der­som en ryt­ter bry­ter, skal tid­ta­ger ved mål eller kom­mis­sær gis beskjed så fort som mulig.

Gar­de­ro­be og toa­let­ter

Gar­de­ro­be med dusj er åpent på ritt­da­ge­ne. Gar­de­ro­ben og ett toa­let­te lig­ger i kjel­le­ren i varme­stua på Lang­set­løk­ka. Inn­gang fra bak­si­den. Det er to toa­lett i førs­te eta­sje av varme­stua, inn­gang ved sek­re­ta­ria­tet. I til­legg har vi mobilt toa­lett ved varme­stua.

Kiosk

Meny­en er frukt, smør­brød, kaker, vaf­ler, pøl­ser og ham­bur­ge­re. I til­legg sel­ger vi smoot­hie, mine­ral­vann og kaf­fe. Vi har beta­lings­ter­mi­nal og Vipps, men kan dess­ver­re ikke til­by kon­tant­ut­tak.

Kios­ken åpner litt før lag­le­der­mø­tet og sten­ger etter sis­te pre­mie­ut­de­ling. Vi har beta­lings­ter­mi­nal og Vipps, men kan dess­ver­re ikke til­by kon­tant­ut­tak.

Syk­kel­vask

Syk­kel­vas­ken har syk­kel­hol­de­re og hage­slan­ger og lig­ger på bak­si­den av varme­stua.

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS