Løy­per

Fre­dags­etap­pen — Tempo/XCT

Bil­det gir en over­sikt av den oran­sje XCT løy­pa. For nøy­ak­tig kart og GPS spor gå til: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nizshhifplsiyhaa

XCT v2_Smal

Høydekurve XCT

Lør­dags­etap­pen — Kortbane/XCC

 Kort, gul løy­pe for XCC

K og M 11–12 syk­ler den­ne løy­pa. Bil­det gir en over­sikt av den kor­te, gule XCC løy­pa. For nøy­ak­tig kart og GPS spor gå til: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bjiefqsylchkanpl

Løype XCC gul kort m piler

Høydekurve XCC kort

Gul løy­pe for XCC

K og M 13 og eld­re syk­ler den­ne løy­pa. Bil­det gir en over­sikt av den gule XCC løy­pa. For nøy­ak­tig kart og GPS spor gå til: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wtmfczjxbvevzqnc

Løype XCC gul m piler

Høydekurve XCC

Grønn løy­pe

Alle som er 10 år og yng­re syk­ler den­ne løy­pa, vår tra­di­sjo­nel­le løy­pe for rekrut­ter. Rekrut­te­ne syk­ler ikke kort­bane. Bil­det gir en over­sikt av den grøn­ne løy­pa. For nøy­ak­tig kart og GPS spor gå til: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pzlucuvfefvrstgh

Løype XCO grønn_med_piler

Høydekurve XCO_green

 Søn­dags­etap­pen – Rundbane/XCO

Rød løy­pe

Alle klas­ser for kvin­ner og menn som er 15 år og eld­re syk­ler rød løy­pe. Bil­det gir en over­sikt av den røde XCO løy­pa.NB! Her blir det end­rin­ger med nye mor­som­me sti­er. Følg len­ken til nøy­ak­tig kart og GPS spor for rød løy­pe: <len­ke kom­mer>

Blå løy­pe

Klas­se­ne jen­ter og gut­ter 11–12 og 13–14 syk­ler den­ne løy­pa. Bil­det gir en over­sikt av løy­pa. NB! Her blir det end­rin­ger. Følg len­ken til nøy­ak­tig kart og GPS spor: <len­ke kom­mer>

Se hvor­dan løy­pe­ne lig­ger inne ved are­na og hvor det er tek­nis­ke momen­ter

Tek­nisk- og lange­sone

Vi har to tek­nis­ke soner og en lange­sone som lig­ger sam­let og i nær­he­ten av are­na­en. Vi bru­ker de sam­me sone­ne i alle rit­te­ne. Pub­li­kum kan ikke stå i tek­nisk og lange­sone, men det er satt av plass for pub­li­kum helt i nær­he­ten. Vi opp­ford­rer klub­be­ne til å hjel­pe uten­lands­ke ryt­te­re uten støtte­ap­pa­rat om dere har kapa­si­tet.

De som skal betje­ne tek­nis­ke og lange­so­ner må ha på seg klubb/teamklær. For M/K Senior, M/K Junior, og K Mas­ter klas­se­ne må støtte­per­sone­ne i til­legg ha syn­lig akkredi­te­rings­kort. Klubbene/teamene hen­ter akkredi­te­rings­kort i sek­re­ta­ria­tet, 4–5 per klubb/team, og dis­se må leve­res til­ba­ke til oss etter­på. NC arran­gø­re­ne deler på dis­se kor­te­ne, så det er vik­tig at dere leve­rer dem til­ba­ke når dere er fer­di­ge med å støt­te dis­se klas­se­ne.

1: Tek­nisk sone nr 1      2: Tek­nisk sone nr 2      3: Lange­sone

Ryt­ter­ne kan mot­ta lan­ging av næring fra høy­re side av løy­pa som går nord­over (oran­sje felt).

Ryt­ter­ne kan mot­ta tek­nisk støt­te to ste­der i løy­pa som vist i figu­ren (gule felt). Punkt 1 er omtrent halv­veis i run­den og punkt 2 er helt på slut­ten av run­den, etter et dropp/hopp.

Copyright © 2018 | Sportsklubben Rye

Utviklet av Sveum AS