Vel­kom­men til NM 2020

Sports­klub­ben Rye har gle­den av å invi­te­re til NM/UM/UL i ter­reng­syk­ling 2020. Det er Nor­ges­mes­ter­skap (NM) for junior, senior og mas­ter, og ung­doms­mes­ter­skap (UM) for 13–16 år. For 12 år og yng­re er det ung­doms­le­ker (UL). For enkel­hets skyld kal­les alle rit­te­ne for NM neden­for.

Vi bru­ker våre vel­etab­ler­te løy­per i det mor­som­me ter­ren­get på og rundt Lang­set­løk­ka,  kon­kur­ranse­løy­per som Oslo Bymiljø­etat har god­kjent.

NM dage­ne tel­ler også i Nor­ges Cupen og blir avslut­ning av den.

Vi gjen­bru­ker Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val sin nett­si­den for NM 2020. Etter hvert som vi har infor­ma­sjon klar vil vi leg­ge den til her.

Den­ne siden inne­hol­der føl­gen­de:

  • Beskri­vel­se av rund­ba­nen og kort­ba­nen
  • Klas­ser i NM
  • Smitte­vern­reg­ler

startbilde_m_telt_2

NM rund­bane (XCO)

Rund­bane­rit­tet går i vår vel­prøv­de løy­pe, som har fle­re leng­re strekk med flyt­s­ti, kor­te­re grus­par­ti­er, tek­nis­ke momen­ter med alter­na­ti­ve lin­jer, og gode pas­se­rings­mu­lig­he­ter. Vi har også seg­men­ter som byr på hopp og svin­ger, som vi tror vil fal­le i smak. Sam­ti­dig har vi gode omkjø­rin­ger for de som vil ha mind­re utford­rin­ger. I rund­bane­løy­pa blir det van­lig­vis spred­ning av ryt­ter­ne, og løy­pa er lang og har plass til man­ge ryt­te­re. Der­for plan­leg­ger vi ikke å ta ryt­te­re ut (lap­pe) i det­te rit­tet. Vi tar avgjø­rel­sen i sam­råd med kom­mis­sære­ne.

NM kort­bane (XCC)

Kort­bane­rit­tet går i en farts­fylt tek­nisk enkel løy­pe som veks­ler mel­lom mor­som­me flyt­s­ti­er, enk­le momen­ter og fine grus­par­ti­er. Det ven­tes kjem­ping skul­der-ved-skul­der i den­ne løy­pa!

Klas­ser

Smitte­vern­reg­ler

Vi befin­ner oss i en pan­demi­si­tua­sjon som kre­ver eks­tra inn­sats av alle.

Med basis i anbe­fa­lin­ger fra Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI), Helse­di­rek­to­ra­tet og Nor­ges Cykle­for­bund (NCF) har SK Rye laget en smitte­verns­vei­le­der for å redu­se­re risi­ko for smit­te av covid-19.

Ved å mel­de deg på NM (eller be om å bli påmeldt) og ved å regist­re­re deg for adgang til are­na­en, bekref­ter du at du vil føl­ge reg­le­ne i smitte­vern­vei­le­de­ren. Last ned og les smitte­vern­vei­le­de­ren.

De tre hoved­prin­sip­pe­ne for å brem­se smitte­spred­ning er:

  1. Syke per­soner skal hol­de seg hjem­me.
  2. God hånd- og hoste­hy­gie­ne og for­ster­ket ren­hold.
  3. Hol­de minst en meters avstand og redu­se­re kon­takt mel­lom per­soner, unn­gå hånd­hil­sing og klem­ming.

Arran­ge­men­tet er delt opp i puljer/kohorter. Hver pul­je har et antall klas­ser slik at antall ryt­te­re og støtte­per­so­nell på are­na­en (inklu­dert lan­ge- og tek­nisk­sone) er under 200. Hver pul­je gjør seg fer­dig og for­la­ter are­na­en før den nes­te pul­jen slip­per inn på are­na­en. Der­for er det ikke til­latt å opp­hol­de seg på are­na (inklu­dert lan­ge- og tek­nisk­sone) uten­for det tids­rom som gjel­der for den klas­sen som du del­tar i eller utfø­rer støt­te for. For å få adgang til are­na (inklu­dert lan­ge- og tek­nisk­sone) må støtte­per­so­nell være regist­rert og hen­te ut akkredi­te­rings­kort. Lever inn akkredi­te­rings­kor­tet umid­del­bart når den klas­sen du utfø­rer støt­te for, er fer­dig. Ryt­te­re må ha hen­tet start­num­mer for å få adgang til are­na.

Pub­li­kum kan alt­så ikke se på rit­te­ne fra are­na­en, de må fin­ne seg plas­ser langs løy­pa. Vi ber pub­li­kum om å føl­ge smitte­verns­reg­le­ne og hol­de 1 m avstand ved å spre dere langs løy­pa.