Dug­nad

Vi tren­ger 33 dug­nads­vak­ter!

Sta­tus 5 dager før vår­ens vak­res­te even­tyr for ter­reng­syk­lis­ter star­ter, er at vi mang­ler man­ge dug­nads­vak­ter. Søn­dag er mest kri­tisk, da trengs det fle­re løype­vak­ter, hjelp til sani­te­ten og til ned­rig­ging etter arran­ge­men­tet. Lør­dag mang­ler vi også noe hjelp.

Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val er en stor inn­tekts­kil­de for alle grup­pe­ne i Rye Barn og Ung­dom. I fjor ble det for­delt 140 000 til­ba­ke til alle grup­per i Barn og Unge. Der­som vi ser de 5 åre­ne sam­men, så har arran­ge­men­tet sam­let inn 560 000 kro­ner. Av vår tota­le inn­tekt stod kios­ken for 50 000 kro­ner i fjor. Da trengs det for­ståe­lig nok man­ge kake­le­ve­ran­ser.

Alle i ter­reng­grup­pa må bidra med 2 vak­ter og bake kake, and­re gre­ner opp­ford­res til å stil­le med det sam­me.

IMG_2773

Dug­nads­på­mel­din­gen er  HER. Kom­mer du først til møl­la får du de opp­ga­ve­ne og vak­te­ne du fore­trek­ker 🙂

Se opp­ga­ve­ne vi tren­ger din hjelp med

Hjelp dug­nads­ko­or­di­na­tor Syn­ne ved å mel­de deg på så raskt som mulig.

Det vi tren­ger å vite fra deg er:

  • Hvor man­ge vak­ter kan du bidra med?
  • Når kan du job­be? Her er det stort sett to tids­pe­rioder per dag å vel­ge i. For eksem­pel, hvis du vil bidra med 2 vak­ter, og har tid på tors­dag og fre­dag etter­mid­dag, lør­dag mor­gen, og søn­dag. Skriv inn alle tids­punk­te­ne du har mulig­het til job­be. Da har Syn­ne litt å gå på når hun for­de­ler dine 2 vak­ter. Den som har fått deg som res­surs på sitt områ­de kom­mer til å kon­tak­te deg for å avta­le eksakt start og slutt på vak­ten.
  • Hva vil du helst job­be med? De som mel­der seg på først får første­val­get. Se over­sikt over opp­ga­ve­ne her.
    • Har du erfa­ring fra før, er det fint om du vel­ger sam­me områ­de. Kon­ti­nui­tet er supert — men varia­sjon er selv­sagt også bra.
    • Hvis du er helse­per­so­nell, sett deg opp på Sani­tet. Vi spa­rer svært mye pen­ger på å beman­ne sani­te­ten selv frem­for å kjø­pe tje­nes­ten.  Det­te er hyg­ge­li­ge vak­ter midt i smør­øyet for å få med seg det som skjer på are­na­en og i skil­ei­ken.

På lør­dag og søn­dag viser påmel­dings­sys­te­met enten tid­lig eller sene vak­ter. Det­te er vei­le­den­de tider. De pas­ser ikke like godt for alle områ­der. Kios­ken åpner for eksem­pel tid­lig og sten­ger sent,  mens pre­mie­ut­de­ling star­ter etter førs­te mål­gang, og par­ke­rings­vak­ter star­ter tid­lig og slut­ter tid­lig. Du skjøn­ner? Når vi har for­delt alle sam­men på områ­der, så tar hver område­an­svar­lig kon­takt og avta­ler eksakt start og sluttid med deg. Vi prø­ver å hol­de vak­te­ne på cir­ka 4 timers leng­de, men noen vak­ter er leng­re for å få kon­ti­nui­tet, og noen områ­der er avhen­gig av over­lap­pen­de vak­ter for en god handover. Pluss at vi er avhen­gi­ge av hvor man­ge som stil­ler opp. Vi håper dere kan være flek­sib­le!

Takk for at dere er med!

NorgesCup16NorgesCup37

NorgesCup73NorgesCup100