Dug­nad

Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017 — nå er hel­gen 5–7 mai straks her!

Man­ge har meldt seg på dug­nad, og dere ven­ter sik­kert på beskjed om når det skal møte opp. Det kom­mer vel­dig snart!

Vi sli­ter med å skaf­fe nok folk på dug­nad, og det gjør at det går sene­re for oss å få for­delt dere til kon­kre­te job­ber. Vi hol­der nå på å leie inn betalt per­so­nell for å kom­me i mål.

Vi har fle­re enn nød­ven­dig på tors­dag og fre­dag, men mang­ler man­ge på lørdag og søn­dag. Hvis noen av dere har mulig­het til å byt­te til lør­dag eller søn­dag, eller kan ta på dere en vakt til, så er det til stor hjelp. Vi mang­ler også mye kaker, bol­ler, og vaf­ler, og det­te er en vik­tig inn­tekt­kil­de, så det er også til stor hjelp om fle­re kan bake.

Det er også supert om dere grei­er å ver­ve fle­re til å bidra! Vi har fak­tisk et par Frøy ryt­te­re som kom­mer for å hjel­pe til på lør­dag og søn­dag, og kare­ne som plan­leg­ger det spek­ta­ku­læ­re Nor­dic Esca­pe kom­mer også og tar vak­ter hos oss.

 

IMG_2773Påmel­din­gen er  HER. Kom­mer du først til møl­la får du de opp­ga­ve­ne og vak­te­ne du fore­trek­ker 🙂

Se opp­ga­ve­ne vi tren­ger din hjelp med

I år har vi for­enk­let påmel­din­gen. Det er enk­le­re for deg — og for Espen som er dug­nad­ko­or­di­na­tor. Å for­de­le hjel­pen­de hen­der på alle vak­te­ne er som et stort pus­le­spill — det tar tid. Hjelp Espen ved å mel­de deg på så raskt som mulig. Hvis de fles­te har meldt seg på innen 1 april, blir job­ben til Espen let­te­re.

Det vi tren­ger å vite fra deg er:

  • Hvor man­ge vak­ter kan du bidra med?
  • Når kan du job­be? Her er det stort sett to tids­pe­rioder per dag å vel­ge i. For eksem­pel, hvis du vil bidra med 2 vak­ter, og har tid på tors­dag og fre­dag etter­mid­dag, lør­dag mor­gen, og søn­dag. Skriv inn alle tids­punk­te­ne du har mulig­het til job­be. Da har Espen litt å gå på når han for­de­ler dine 2 vak­ter. Den som har fått deg som res­surs på sitt områ­de kom­mer til å kon­tak­te deg for å avta­le eksakt start og slutt på vak­ten.
  • Hva vil du helst job­be med? De som mel­der seg på først får første­val­get. Se over­sikt over opp­ga­ve­ne her.
    • Har du erfa­ring fra før, er det fint om du vel­ger sam­me områ­de. Kon­ti­nui­tet er bra — men varia­sjon er også bra.
    • Hvis du er helse­per­so­nell, vær snill å sett deg opp på Sani­tet. Vi spa­rer svært mye pen­ger på å beman­ne sani­te­ten selv frem­for å kjø­pe tje­nes­ten. Sani­tets­sjef Helen har erfa­ring fra job­bing blant annet fra VM i utfor­syk­ling i Hafjell, og vet hva som skal til. Det­te er hyg­ge­li­ge vak­ter midt i smør­øyet for å få med seg det som skjer på are­na­en og i skil­ei­ken.

På lør­dag og søn­dag viser påmel­dings­sys­te­met enten tid­lig eller sene vak­ter. Det­te er vei­le­den­de tider. De pas­ser ikke like godt for alle områ­der. Kios­ken åpner for eksem­pel tid­lig og sten­ger sent,  mens pre­mie­ut­de­ling star­ter etter første mål­gang, og par­ke­rings­vak­ter star­ter tid­lig og slut­ter tid­lig. Du skjøn­ner? Når vi har for­delt alle sam­men på områ­der, så tar hver område­an­svar­lig kon­takt og avta­ler eksakt start og sluttid med deg. Vi prøver å hol­de vak­te­ne på cir­ka 4 timers leng­de, men noen vak­ter er leng­re for å få kon­ti­nui­tet, og noen områ­der er avhen­gig av over­lap­pen­de vak­ter for en god handover. Pluss at vi er avhen­gi­ge av hvor man­ge som stil­ler opp. Vi håper dere kan være flek­sib­le!

Takk for at dere er med!

NorgesCup16NorgesCup37

NorgesCup73NorgesCup100