Vi tren­ger fle­re folk

Vi mang­ler pr. nå man­ge dug­nads­vak­ter, og ber ALLE SYK­KEL­FOR­ELD­RE I RYE, som ikke alt har satt seg opp på 2 vak­ter,  om å mel­de seg til tje­nes­te.

Vi i Rye arran­ger Kalas Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val hel­gen 24–26.september.  Lør­dag 25.9. vil vi også arran­ge­re Kalas Cup. Arran­ge­men­tet er et av Nor­ges størs­te ter­reng­syk­kel­ritt og er dess­uten et vik­tig bidrag til spor­ten og en god inn­tekts­kil­de for Rye.

For at Ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len skal bli en suk­sess i år også, må for­eld­re beman­ne ca. 200 dug­nads­vak­ter. Det betyr at fore­sat­te til hver syk­list  mel­de seg til 2 vak­ter. De inn­tek­te­ne vi får ved å arran­ge­re ritt, kom­mer alle syk­lis­te­ne til gode og det er der­for vik­tig at fore­sat­te til de syk­lis­te­ne som ikke syk­ler man­ge ritt stil­ler. Husk at det ikke er mulig for sam­me fore­satt å føl­ge opp en syk­list som syk­ler ritt og sam­ti­dig være på dug­nad. Sjekk der­for når ditt barn skal syk­le før du mel­der deg på et tids­in­ter­vall. Vi tren­ger også én kake per fami­lie.

Påmel­dings­frist: Omgå­en­de

Vi tren­ger hjelp til føl­gen­de opp­ga­ver:

- are­na rigg og ned­rigg
— kiosk
— are­na- og løype­vak­ter
— par­ke­ring
— sani­tet
— sek­re­ta­riat
— pre­mie­ring

Det­te web-skje­ma­et bru­kes for å mel­de seg på dug­nads­inn­sats under Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Vi tren­ger infor­ma­sjo­nen for at vi skal kun­ne beman­ne rik­tig og gi beskjed om end­rin­ger til dere som skal på dug­nad. De inn­meld­te per­son­opp­lys­nin­ge­ne vil kun bli brukt av arran­ge­ments­ko­mi­te­en i for­bin­del­se med Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.

Dug­nads­på­mel­din­gen   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJn7jo6l9wQ5iOll1qI6d29MUH98Ho9Wk9oBqpqUavGoBnRQ/viewform

Takk for at du er med på laget! Vi sen­der deg mer infor­ma­sjon om dug­na­den så snart vi har satt opp hele vakt­lis­ten. Ved spørs­mål eller end­rin­ger ta kon­takt med paamelding.rye@gmail.com.

NorgesCup16NorgesCup37

NorgesCup73NorgesCup100