Påmel­ding til NM-dug­nad

På kort var­sel arran­ge­rer SK Rye NM 2020 i rund­bane XCO og kort­bane XCC 2020 12.–13. sep­tem­ber. Vi tren­ger der­for all den hjel­pen vi kan få av dere fore­sat­te i SK Rye! Vi får også hjelp av and­re klub­ber i nær­he­ten, for­di de også synes det vik­tig, både for ryt­ter­ne og for spor­ten, at vi får til et NM.
SK Rye har avklart med bydels­over­le­gen i Nord­re Aker i Oslo at det er ansvar­lig før vi søk­te om å få arran­ge­re NM.

Et sett Maxxis dekk vil bli truk­ket ut blant dem som mel­der seg på til dug­na­den.

Det­te er en påmel­ding for fore­sat­te til dug­nad, ikke påmel­ding for utøve­re til rit­tet eller for å kom­me inn på are­na­en. Vi øns­ker at alle som bidrar på dug­na­den regist­rer seg her så vi har full over­sikt over alle som bidrar, også dere som avta­ler direk­te med en ansvar­lig for et områ­de. Skriv da det­te i kom­men­tar­fel­tet til slutt i skje­ma­et.

Vi tren­ger hjelp til føl­gen­de opp­ga­ver:
— are­na rigg og ned­rigg
— kiosk
— are­na- og løype­vak­ter
— par­ke­ring
— sani­tet
— sek­re­ta­riat
— pre­mie­ring
IMG_2773

Dug­nads­på­mel­din­gen er  HER. Kom­mer du først til møl­la får du de opp­ga­ve­ne og vak­te­ne du fore­trek­ker 🙂

Takk for at du stil­ler på dug­nad! Vi sen­der deg mer infor­ma­sjon om dug­nads­opp­ga­ve­ne og opp­møte­sted så snart vi kan. Ved spørs­mål, end­rin­ger eller der­som du ikke har anled­ning til å mel­de deg på en hel vakt, ta kon­takt med paamelding.rye@gmail.com eller kon­takt Syn­ne på tele­fon 90743420.

Takk for at dere er med!

NorgesCup16NorgesCup37

NorgesCup73NorgesCup100