De eld­re moti­ve­rer oss

82 kvin­ner del­tar i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val, blant annet Lin­nea Nordal Berg og Kamil­la Aase­bø fra SK Rye som gle­der seg til å syk­le i felt med elite­klas­se­ne.

-Når jen­ter som er eld­re enn oss kla­rer “det hop­pet”, skjøn­ner vi at det kan vi også kla­re, sier Lin­nea (t.v) og Kamil­la. Foto: Vig­dis Win­ge

Lin­nea og Kamil­la er de to enes­te jen­te­ne i sin års­klas­se i SK Rye ter­reng, og har trent ter­reng­syk­ling fra de var hen­holds­vis 10 og 6 år. ‑Vi gle­der oss mas­se til å tref­fe så man­ge fra and­re klub­ber til hel­gen og synes det er topp med 17 star­ten­de i klas­sen 15–16 år.
Jen­te­ne for­tel­ler at det har vært gans­ke få jen­ter i deres klas­se i klub­ben helt fra de begyn­te, og de er der­for vant til å tre­ne med gut­te­ne.- Det som er bra med å tre­ne med gut­ter, er at vi må anstren­ge oss mer for å hen­ge på dem og kan både se og lære hva de gjør. Gut­te­ne er som regel litt tøf­fe­re og tør mer. Jen­te­ne synes ikke det er så vik­tig med egne jente­tre­ne­re hvis de er få, da kan det for­te ende opp med to jen­ter + en tre­ner. Er det fle­re jen­ter, synes de der­imot det har noe for seg med jente­tre­ne­re.

Thon Chal­len­ge

-Hel­dig­vis kjen­ner vi man­ge ryt­te­re fra de and­re klub­be­ne som vi møter på ritt, og vi har også trent litt med noen jen­ter fra Røa. I til­legg har vi vært med på Thon Chal­len­ge, for­tel­ler Kamil­la og Lin­nea. Det er et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Thon hotels og Nor­ges Cykle­for­bund på tvers av klu­ber der tan­ken er å enga­sje­re jen­ter til å begyn­ne med syk­ling, inspi­re­re til å opp­da­ge leken og utford­rin­ge­ne ved syk­ling i til­legg til å moti­ve­re de som alle­re­de syk­ler til å fort­set­te.

Skik­ke­lig gøy med eld­re ryt­te­re

-Kult å se opp til noen eld­re utøve­re som de i junior- og senior­klas­se­ne. Når vi ser at de kla­rer for eksem­pel “det hop­pet”, så skjøn­ner vi at det fak­tisk går an for oss også. Vi star­ter sam­men med dem i noen ritt, der vi syk­ler litt fær­re run­der enn dem. For­di de syk­ler len­ger, har de et roli­ge­re tem­po fra start, og da kla­rer vi å hen­ge på. Det er skik­ke­lig gøy og moti­ve­ren­de, og vi ser jo hva de får til tek­nisk. Kult for oss både å heie på jen­ter som er noen år eld­re og selv­føl­ge­lig snak­ke med dem. Vik­tig for vår moti­va­sjon at de som er eld­re fort­set­ter og at ikke alle plut­se­lig slut­ter. ‑De er jo våre for­bil­der, sær­lig de nors­ke, men noen av de ame­ri­kans­ke, kvin­ne­li­ge ryt­ter­ne er bare helt rå!

Mange­årig og tid­li­ge­re ritt­le­der i Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val Tone Kris­tin Lar­sen er selv aktiv. Foto: Øystein Hegge­lund Dahl

-Det er hyg­ge­lig å høre at jen­te­ne set­ter pris på å star­te med de eld­re jen­te­ne, sier Tone Kris­tin Lar­sen. Den­ne start­for­men har vært brukt i man­ge år og har fått gode til­bake­mel­din­ger hele tiden. Å inn­føre start­for­men var et bevisst grep i Nor­ges Cupen, og det er moro at det frem­de­les opp­fat­tes posi­tivt. Jeg leg­ger mer­ke til at jen­te­ne håper at de eld­re ikke plut­se­lig slut­ter slik at det hele tiden er noe å moti­ve­re seg for. Jeg ten­ker at det er vik­tig at folk ikke gir seg helt selv om de kan­skje ikke er blant de bes­te, det er moro å kon­kur­re­re med hver­and­re leng­re bak i fel­tet også. Jo fle­re som fort­set­ter, jo stør­re blir mil­jø­et og triv­se­len, opp­sum­me­rer Tone.

Pre­ger fel­tet i lande­vei

Både Kamil­la og Lin­nea syk­ler også lande­vei. ‑Det er skik­ke­lig gøy å star­te sam­men med gut­te­ne i sto­re felt. For­di vi syk­ler sam­men med gut­ter som er ett år yng­re, er vi med å pre­ge rit­tet. Det er bra tre­ning! Men de er kjapt ute med å for­tel­le at ter­reng­syk­lin­gen rater litt høy­ere for dem. — Det er far­ten, spen­nin­gen, at vi kan leke oss mer på syk­ke­len og føle oss litt tøf­fe, som er best. Og mest­rin­gen som vi føler, sier de. Målet for 2022-seson­gen er å sat­se vide­re og bli enda bed­re. Få til mye, som for eksem­pel å ta fle­re A‑linjer i ritt og øve på høy­ere fart i ter­ren­get selv om det er skum­melt.

-Men først gle­der vi oss til ritt på hjem­me­bane, ikke spe­si­elt en av dage­ne, hele greia lik­som, sier de før de for­svin­ner ut til nok en tre­nings­tur i løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka og inn­over i Mari­da­len.

Sorry, comments are closed for this post.