Ny ver­sjon av invi­ta­sjo­nen – end­re­te løy­per / New ver­sion of the invi­ta­tion — chan­ges to cour­ses

Last ned sis­te ver­sjon av invi­ta­sjo­nen – opp­da­tert om end­re­te løy­per og end­rin­ger når det gjel­der  par­ke­rings­mu­lig­he­ter.

Down­load the latest ver­sion of the invi­ta­tion so you have cor­rect infor­ma­tion about the cour­ses and par­king infor­ma­tion! The rest of the infor­ma­tion in Nor­we­gi­an here regards the cate­go­ries for the 11–14 year olds.

Som vi har skre­vet tid­li­ge­re, så har vi kut­tet ut en stis­løy­fe grun­net mye snø. Den­ne sløy­fen er en del av både blå og rød løy­pe.

For rød løy­pe har vi erstat­tet den tap­te sløy­fen med en bratt grus­klat­ring og en leken og mor­som utfor­kjø­ring på sti.

Når det gjel­der blå løy­pe, som bru­kes av gut­ter og jen­ter fra 11–14 år, øns­ker vi ikke å bru­ke den sam­me eks­trasløy­fen som vi bru­ker i rød løy­pe. Grun­nen er at bak­ken er meget bratt opp­over på grus og til dels bratt ned­over på sti. Ret­nings­lin­je­ne fra NCF anbe­fa­ler at pro­fi­len for blå løy­pe er snil­le­re enn for rød av hen­syn til rekrut­te­ring og at det ikke skal bli for stor ulem­pe med tyng­re syk­ler. Det­te er anbe­fa­lin­ger som SK Rye støt­ter fullt ut.

Det­te gir oss to utfor­din­ger. Uten stis­løy­fen mis­ter vi stig­ning, som nor­malt bidrar til å spre fel­tet. Vide­re vil fel­tet få stor fart når de fort­set­ter på vei­en. Vi leg­ger der­for til begyn­nel­sen på rød sin eks­trasløy­fe, men snur 180 gra­der ned grus­vei­en igjen før den blir som brat­test.

Blå run­de blir der­med litt kortere/raskere enn nor­malt og resul­ta­tet er at kjøre­ti­den kan kom­me litt i under­kant av anbe­falt kon­kur­ranse­tid for de ras­kes­te i gut­ter 11–12 og 13–14. Der­som vi skul­le lagt på en run­de til, vil­le kon­kur­ranse­ti­den for de ras­kes­te blitt godt over anbe­fa­lin­gen for mak­si­mal­ti­den.

Jeg håper dere har for­stå­el­se for de val­ge­ne vi har gjort som føl­ge av det eks­tra­or­di­næ­re kli­ma­et. Hvis noen ryt­te­re er skuf­fet over at de ikke får kjø­re sam­me deler som rød løy­pe i kon­kur­ran­sen, er de selv­føl­ge­lig vel­kom­ne til å bru­ke løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka når det måt­te pas­se på tre­ning.

Sorry, comments are closed for this post.