Vel­kom­men til Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017!

Hel­gen 5.-7. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Nytt av året er UCI-sta­tus for junio­re­ne og tre-dagers etappe­ritt for 15/16-åringene!

Fes­ti­va­len byr på tre-dagers etappe­ritt, to-dagers mini­e­tappe­ritt, og enkelt­ritt der ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re er vel­kom­men til å del­ta. Rit­tene er klas­si­fi­serte som UCI-ritt, Nor­ges Cup, Mas­ters Cup, og ran­kingritt for M/K 15–16. Her blir det en kamp mel­lom Nor­ges beste ryt­tere og inter­na­sjo­nale del­ta­gere. Etap­pe­ne spen­ner fra tem­po, olym­pisk rund­bane og kort­bane­ritt med skul­der-mot-skul­der kjem­ping og bonus­se­kun­der ved hver run­ding.

15–16 årin­ge­ne får del­ta i det tre-dagers etappe­rit­tet
Det tre-dagers etappe­rit­tet er for senior- og junior­ryt­te­re — og for første gang også for M/K 15–16! For øvri­ge ryt­ter­ne mel­lom 11 og 99 år er det to-dagers mini­e­tappe­ritt som gjel­der, mens de aller yngs­te syk­ler rund­ba­ne på lør­dag.

Inter­na­sjo­nalt også for junio­re­ne
Nytt av året er også at rund­bane­rit­tet for junio­rer på lør­da­gen har fått C2-sta­tus. Med det blir det mulig­het for å måle kref­ter mot inter­na­sjo­na­le ryt­te­re og sam­le UCI-poeng også for junio­re­ne.

Årets første mulig­het til å kjø­re kort­bane
På søn­dag blir det kort­bane for 11–16-åringene, elite­klas­se­ne og Mas­ters-klas­se­ne. Løy­pa har mor­som­me sti­er, god stem­ning og er uten skum­le momen­ter. Run­de­ne er kor­te­re og løy­pe­ne er ikke så tek­nisk kre­ven­de som i rund­ba­ne. Der­med blir det tet­te duel­ler som i gate­ritt, men på lett­syk­le­te flyt­s­ti­er i ter­ren­get. Løype­for­men har vært popu­lær i fes­ti­va­len, og i fjor utvi­det vi til­bu­det til alle fra 11 år og opp­over. I år er det to Nor­ges Cup hel­ger med kort­bane, så bli med på årets første og bygg erfa­ring!


Mer infor­ma­sjon:

Alt du tren­ger å vite om rit­tet vil stå i invi­ta­sjo­nen, som vi ved­li­ke­hol­der hele tiden opp til ritt­start (med ver­sjons­kon­troll). Årets invi­ta­sjon er ikke helt klar ennå, men for plan­leg­ging kan du las­te ned fjor­årets invi­ta­sjon. Det blir kun mindre jus­te­rin­ger i 2017.

Påmel­din­gen åpner sene­re.

Startfelt rundbanedamer_BengtOveSannes_lite
Foto: Ben­gt Ove San­nes

Sorry, comments are closed for this post.