Vel­kom­men til NM

Årets NM/UM og UL vil bli arran­gert i kjen­te og vel­prøv­de løy­per i og rundt Lang­set­løk­ka. Det­te er løy­per som tid­li­ge­re år har vært brukt i for­bin­del­se med Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val.  Den utgikk dess­ver­re i år grun­net Covid 19.

Vårt arran­ge­ment er påvir­ket at den pågå­en­de pan­de­mi­en. Vi arran­ge­rer der­for i tråd med gjel­den­de ret­nings­lin­jer fra offent­li­ge myn­dig­he­ter i for­hold til smitte­vern. Det gjør at det er  begren­sin­ger på antall støtte­per­so­nell og del­ta­ge­re som kan opp­hol­de seg inne på are­na­en, maks 200. Vi har valgt å dele opp vårt arran­ge­ment i 4 deler/kohorter, for å iva­re­ta det­te. Der­for strek­ker arran­ge­men­tet seg i tid utover lør­dag og søn­dag.

Alle som skal opp­hol­de seg på are­na­en, det være seg utøve­re, støtte­per­so­nell og funk­sjo­næ­rer skal ha lest vår smitte­vern­vei­le­der og ret­te seg etter de instruk­ser som er beskre­vet i den­ne. ALLE som skal inn på are­na­en skal være regist­rert i våre sys­te­mer. Det er etab­lert egen inn­gang for funk­sjo­næ­rer ved ankomst til arran­ge­men­tet, der regis­te­ring vil fore­gå.

Vi håper vi i fel­les­skap kla­rer å ska­pe en trygg og fin syk­kel­fest og øns­ker vel­kom­men til NM Ter­reng rund­bane 2020.

Her er smitte­vern­vei­le­de­ren http://ryebikefestival.no/wp-content/uploads/2020/09/Smittevernsveileder-NM-2020–1.pdf

Sorry, comments are closed for this post.