Vel­kom­men til NM 2020!

Sports­klub­ben Rye har invi­te­rer til NM/UM/UL i ter­reng­syk­ling 2020, i gre­ne­ne rund­bane og kort­bane. Det er Nor­ges­mes­ter­skap (NM) for junior, senior og mas­ter, og ung­doms­mes­ter­skap (UM) for 13–16 år. For 12 år og yng­re er det ung­doms­le­ker (UL).

Foto: Øystein Hegge­lund Dahl

Vi bru­ker våre vel­etab­ler­te løy­per i det mor­som­me ter­ren­get på og rundt Lang­set­løk­ka, kon­kur­ranse­løy­per som Oslo Bymiljø­etat har god­kjent.

Som kjent har vi tatt på oss arran­ge­men­tet på kort var­sel og job­ber på spreng med å få alt på plass, så det vil kom­me opp­da­te­rin­ger fort­lø­pen­de. Fle­re av klub­be­ne i Stor-Oslo har meldt inn at de vil bidra med mann­ska­per, vi set­ter stor pris på det­te!

Følg med på nyhe­ter her. Vi er også i ferd med å ryd­de vekk infor­ma­sjo­nen om Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og pos­te infor­ma­sjon for NM i ste­det. Du fin­ner også NM info pos­tet på Rye­bike­fes­ti­val FB og Insta­gram og på Nor­ges Cup ter­reng rund­bane på Face­bo­ok.

Førs­te ver­sjon av invi­ta­sjo­nen kan nå las­tes ned, se kna­pp på høy­re side. Det kom­mer en ny ver­sjon med infor­ma­sjon om par­ke­ring om noen dager.

Sorry, comments are closed for this post.