Vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 4–6 mai!

Hel­gen 4.–6. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Nytt av året er C1 sta­tus for junior i XCO, end­ret rekke­føl­ge på etap­pe­ne, og end­ret tids­plan for rund­ba­nen!

Fes­ti­va­len byr på tre-dagers etappe­ritt, to-dagers mini­e­tappe­ritt, og enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re. Tre-dagers etappe­rit­tet er for 15–16 årin­ger, junior- og senior­ryt­te­re. For øvri­ge ryt­ter­ne mel­lom 11 og 99 år er det to-dagers mini­e­tappe­ritt som gjel­der, mens de aller yngs­te syk­ler rund­ba­ne på lør­dag. Etap­pe­ne spen­ner fra tem­po, olym­pisk rund­bane og kort­bane­ritt med skul­­der-mot-skul­­der kjem­ping og bonus­se­kun­der ved hver run­ding.

Kate­go­ri­er for rit­te­ne

Etappe­rit­tet har UCI kate­go­ri S1 for senior­klas­sen. Viss­te du at det er den høy­es­te kate­go­ri­en et ter­rengritt i Nor­ge har hatt siden VM i Hafjell i 2014? Med S1 kate­go­ri føl­ger det man­ge UCI poeng å kjem­pe om, så her blir det en kamp mel­lom Nor­ges bes­te ryt­tere og inter­na­sjo­nale del­ta­gere.

Res­ten er rit­te­ne er klas­si­fi­sert som Nor­ges Cup, Mas­ters Cup, og ran­kingritt – pluss at rund­bane­da­gen for junior har fått UCI kate­go­ri C1.

Ny rekke­føl­ge på etap­pe­ne
Kort­ba­nen og rund­ba­nen byt­ter plass. Alt­så, tem­po på fre­dag, kort­banelør­dag, og rund­bane på søn­dag. Rekrut­te­nes (10 år og yng­re) dag i fes­ti­va­len er på lør­dag som van­lig. Blir ikke det en vel­dig lang ritt­dag på søn­dag sier du? Nei­da, med den nye tid­pla­nen som Gren­ut­val­get i ter­reng har pøn­sket ut, blir rund­bane­da­gen kor­te­re enn van­lig! Sjekk den ut her.

Årets førs­te mulig­het til å kjø­re kort­bane

I World Cup rit­te­ne har kort­ba­nen duk­ket opp på pro­gram­met og vi tror det­te vil heve sta­tu­sen til kort­ba­nen etter hvert. Bli kjent med øvel­sen hos oss! Det blir ingen bonus­se­kun­der til de ras­kes­te i tempo­etap­pen – men det løn­ner seg alli­ke­vel å være rask for resul­tat­lis­ten bestem­mer jo start­po­si­sjo­nen på kort­ba­nen nes­te dag. I kort­bane, med tet­te duel­ler, er start­po­si­sjo­nen vik­ti­ge­re enn i rund­bane. I år deler vi også ut fle­re bonus­se­kun­der enn før i kort­ba­nen. Hvor­for? Ellers domi­ne­rer rund­ba­ne­etap­pen vel­dig i sam­men­lagt­re­sul­ta­tet. Rund­bane og kort­bane kre­ver litt for­skjel­li­ge kva­li­te­ter, og vi beløn­ner beg­ge kva­li­te­te­ne.

Mer infor­ma­sjon:

Alt står i invi­ta­sjo­nen – som vi ved­li­ke­hol­der hele tiden opp til ritt­start (med ver­sjons­historie).

Det er åpent for ordi­nær påmel­ding til og med 23.april 2018, der­et­ter etter­an­mel­ding frem til 2 timer før start i klas­sen. Les mer

 

Foto: Ben­gt Ove San­nes

Sorry, comments are closed for this post.