Vekt­be­grens­ning på syk­ler i alders­be­stem­te klas­ser

Det er fra 1.1. 2019 inn­ført ny reg­ler for utstyrs­re­gu­le­ring på ter­reng­syk­ler. Regu­le­rin­gen gjel­der alders­be­stem­te klas­ser fra 10–16 år.

Kost­bart utstyr og let­te syk­ler gir kla­re for­de­ler i for­hold til rime­li­ge­re og tyng­re ter­reng­syk­ler. Det­te påvir­ker også rekrut­te­rin­gen til spor­ten, og det er en utvik­ling Nor­ges Cykle­for­bund ikke øns­ker, ei hel­ler Nor­ges Idretts­for­bund som pre­si­se­rer at fami­lie­øko­no­mi ikke skal begren­se idretts­gle­den. 

Her er reg­le­ne du må for­hol­de deg til

*Reg­le­ne gjel­der i alders­klas­se­ne 10–16 år.

*Reg­le­ne gjel­der for ter­reng­syk­ler.

*Halv­dem­pe­de ter­reng­syk­ler med 27,5’’ og 29’’ hjul kan mini­mum veie 10,5 kg.

*Full­dem­pe­de syk­ler må veie mini­mum 12,0 kg. 

*Fast­mon­tert utstyr som for eksem­pel flaske­hol­de­re og peda­ler er inklu­dert i vek­ten.

*Flas­ke, pum­pe og lig­nen­de er ikke å anse som fast­mon­tert utstyr. 

Unn­tatt fra rege­len

*Syk­ler med mind­re hjul­stør­rel­se enn 27,5’’.

*Yng­re og eld­re klas­ser enn 10–16 år er ikke berørt.

*Full­dem­pe­re og kar­bon­ram­mer er frem­de­les til­latt.

*Merk at kar­bon­hjul og elekt­risk giring er for­budt ved tid­li­ge­re ved­tak.

Her kan du lese reg­le­ne på sykling.no

Til­tak på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

*Vi opp­ford­rer til å sjek­ke vekt og utstyr hjem­me på for­hånd.

*Der­som syk­ke­len ikke til­freds­stil­ler vekt­reg­le­ne, kan en løs­ning være å mon­te­re en eks­tra flaske­hol­der og tei­pe fast en syk­kel­flas­ke med gaf­fa­tape og jus­te­re opp vek­ten med vann eller grus. And­re for­holds­vis enk­le alter­na­ti­ver er å tei­pe fast en bly­pla­te (kjø­pes på bygge­vare­hus) til under­rø­ret, leg­ge inn en kraf­ti­ge­re slan­ge eller mere guf­fe (120 ml iste­den­for 60 ml). Har du spink­le dekk, kan dekk med for­ster­ket side­vegg gi lave­re punk­te­rings­fare og en økt vekt på ca 50 gram/dekk. Spør even­tu­elt klub­ben om råd om du er i tvil.

*Vi har vekt på are­na­en for selv­sjekk.

*Kom­mis­æren avgjør hvor­vidt det blir stikk­prø­ver eller kon­troll av samt­li­ge syk­ler før start.

Kil­de: Nor­ges Cykleforbund/sykling.no

Sorry, comments are closed for this post.