Under en uke til første påmel­dings­frist!

Nå er det ikke len­ge igjen til Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2017 — og det er kun kort tid igjen til første påmel­dings­frist. Meld deg på før 24 april kl 23:59!

_LM15527

Så langt har vi påmeld­te del­ta­ge­re fra Bel­gia, Est­land, Island, Sve­ri­ge, Fin­land, Tysk­land, Sveits, Por­tu­gal, Neder­land, og Ita­lia. I kvin­ne­nes elite­klas­se stil­ler Alex­andra Engen fra Sve­ri­ge, hun er høyt på UCI ran­kin­gen så her vil det gå fort. På herre­si­den kom­mer Mario Cos­ta fra Por­tu­gal, ran­ket omtrent som fjor­årets vin­ner i Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val, Petter Fager­haug. Det blir spen­nen­de å se hvem som tar hjem sei­e­ren i år!

Men Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val fav­ner mye mer enn duel­le­ne i Eli­te klas­se­ne — spørs­må­let er kom­mer DU?

Kort om rit­tet:

  • fre­dag star­ter 15–16 årin­ge­ne, junior, og senior etappe­rit­tet med tem­po— løy­pa er kort og pre­mie­rer tek­nikk og hur­tig­het og det er bonus­se­kun­der til de ras­ke­s­te.
  • lør­dag er det tra­di­sjo­nell rund­ba­ne for alle fra 6–100 år i den vel­kjen­te og mor­som­me løy­pa vår. Løy­pe­ne er til­pas­set alle alders­grup­per. Nes­te mulig­het til å kon­kur­re­re på Lang­set­løk­ka blir ikke før til høs­ten så grip sjan­sen!
  • søn­dag er det kort­baneritt for 11–16-åringene, junior, senior, og mas­ters-klas­se­ne. Kort­bane­ritt har kor­te­re løy­pe, fær­re høyde­me­ter, og er enk­le­re tek­nisk enn rund­ba­ne. Der­med blir det mindre spred­ning mel­lom ryt­ter­ne og mer skul­der-ved-skul­der kjem­ping. Bonus­se­kun­der ved hver run­ding. I år er det to Nor­ges Cup hel­ger med kort­bane, så bli med på årets første og bygg erfa­ring!

Etter­an­mel­ding på nett og på ste­det frem til 2 timer før start i klas­sen (høy­ere pris)

_LM15544NClørdag_LM15568   _LM15562

Sorry, comments are closed for this post.