Syk­kel­fest 1. — 3. mai

Sports­klub­ben Rye fei­rer 100 års jubi­le­um i år, og i den anled­ning byr Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på fle­re nye ritt/traseer for både barn og voks­ne i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per.

Foto: Arki­vet Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val

Det blir ritt av typen Point to point (XCP), kort­bane og rund­bane på hen­holds­vis fre­dag, lør­dag, og søn­dag. Vi gjør en artig vri på Point to point ved at rit­tet føl­ger en run­de i rund­bane­løy­pa, og vi star­ter ryt­ter­ne fire om gan­gen med 1–2 minut­ters mel­lom­rom. Det blir kjem­ping skul­der mot skul­der uten at det blir for trangt i løy­pa. I mål har vi en “hot seat” for den som har kjørt løy­pa ras­kest så langt.

*Etappe­ritt over tre dager for 15–16 og junior, der søn­dag er rund­bane C1. *Mini­e­tappe­ritt over to dager for mas­ters.
*Spe­si­elt i år er at 11–14 årin­ge­ne får kjø­re rit­tet på fre­dag — alt­så tre dagers etappe­ritt.
*Elite­ryt­ter­ne kan vin­ne UCI- poeng ut fra plas­se­rin­gen i hvert av rit­te­ne de del­tar i, i ste­det for sam­men­lagt­plas­se­rin­gen totalt. Vi deler ut penge­pre­mi­er for hvert ritt, i til­legg til penge­pre­mi­er til de tre bes­te som har del­tatt i alle tre rit­te­ne. Det er kun eli­ten som ikke kjø­rer etappe­ritt. *Eli­te-klas­se­ne på fre­dag har fel­les­start (ikke 4 og 4).
*For 6–10 årin­ge­ne blir det ritt også på fre­dag i til­legg til lør­dag. Kon­sep­tet er ikke helt klart ennå, men det kom­mer til å bli gøy å være med.

Foto: Arki­vet Rye Terrengsykkelfestival/Øystein Hegge­lund Dahl


Spek­ta­ku­læ­re sti­strekk

Løy­pe­ne er pub­li­kums­venn­li­ge og byr på gøy­ale, utford­ren­de sti­strekk.
Grønn løy­pe (for barn) er som tid­li­ge­re en fin intro­duk­sjons­løy­pe med fine flyt­s­ti­er. Man­ge av sti­ene er nær start og mål, som gir en en god opp­le­vel­se for bade pub­li­kum og ryt­te­re. Løy­pa er mulig å syk­le for de yngs­te, og de eld­re bar­na vil like­vel opp­le­ve en farts­fylt løy­pe med dose­rin­ger og kuler.

I ung­doms­løy­pa (blå) som bru­kes av de mel­lom 11 og 14 år, har vi tatt bort et langt grus­par­ti og kjerre­vei, og erstat­tet det med mor­som sti. Hele run­den har blitt kor­te­re, og de eld­re klas­se­ne syk­ler der­for fle­re run­der og pas­se­rer de pub­li­kums­venn­li­ge områ­de­ne desto hyp­pi­ge­re.

Vel­kom­men til Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 1. ‑3. mai!

Vi opp­da­te­rer siden fort­lø­pen­de med invi­ta­sjon, påmel­ding og annen infor­ma­sjon.

Sorry, comments are closed for this post.