Par­ke­ring

Par­ke­rin­gen skjer på offent­lig områ­de og er gra­tis. For å inn­fri smit­ter­verns­reg­le­ne har vi ikke anled­ning til å sel­ge pro­gram, slik vi van­lig­vis gjør. De som øns­ker, er like­vel vel­kom­ne til å Vipp­se en slant til NM 2020, som er rig­get klart på kort var­sel.

Vippsnr 621557 NM 2020 KORT VAR­SEL

eller skann den­ne QR-koden

Bydels­over­le­gen har bedt oss om å orga­ni­se­re par­ke­rin­gen slik at vi unn­går at puljene/kohortene strøm­mer for­bi hver­and­re på vei til og fra parkering/arena.

1 meters rege­len er vik­tig også her. For å opp­nå det­te skal pul­je­ne spre seg på to par­ke­rings­om­rå­der:

  • Ned­re par­ke­rings­om­rå­de: Pul­je 1 og 3 bru­ker de to ned­re par­ke­rings­plas­se­ne på Oset. 
  • Øvre par­ke­rings­om­rå­de: Pul­je 2 og 4 bru­ker par­ke­rings­plas­ser på vei til Lin­de­rud­kol­len

Beregn god tid!

Beskri­vel­se ned­re par­ke­rings­plas­ser

Den sto­re ned­re par­ke­rings­plas­sen ble fer­dig opp­rus­tet høs­ten 2018 har fått 104 opp­mer­ke­te plas­ser. Det er mulig å par­ke­re ytter­li­ge­re 20 biler på utsi­den av par­ke­rings­plas­sen, par­ker slik at flest mulig får plass. Det er plass til omkring 40 biler på den lil­le ned­re par­ke­rings­plas­senlitt nær­me­re løk­ka.

Den sto­re ned­re par­ke­rings­plas­senfin­ner du med «Oset, Oslo» som mål i Goog­le Maps, eller adres­sen Mid­todd­vei­en 34, 0494 Oslo på GPS. Kjør Ring 3 mot Storo, og kjør opp Gref­sen­vei­en og følg trikke­skin­ne­ne til ende­plas­sen. Fort­sett vide­re i sam­me ret­ning for­bi Kjels­ås­hal­len. Rett etter Kjels­ås­hal­len er den sto­repar­ke­rings­plas­sen på venst­re side, den lil­lelitt vide­re opp­over. 

Fra den lil­le par­ke­rings­plas­sen og vide­re opp til løk­ka er vei­en pri­vat,og den er sper­ret med en bom på top­pen. Det er for­budt for and­re enn bebo­ere å kjø­re og par­ke­re på den­ne vei­en (se kar­tet). Respek­ter skil­tin­gen! Hvis dere syk­ler ned den­ne vei­en, ta hen­syn og hold far­ten nede.

I nær­he­ten lig­ger Kjels­ås Fol­kets Hus, det er ikke til­latt å par­ke­re på deres par­ke­rings­plass.

Gå fra ned­re par­ke­ring til are­na­en

Du kom­mer til are­na­en fra den sto­re og lil­le ned­re par­ke­rings­plas­sen ved å gå langs den pri­va­te vei­stub­ben. Det er 400 m og ca. 6 minut­ter å gå. Det fin­nes en ny tur­vei fra ned­re par­ke­rings­plass og opp til løk­ka. Ikke bruk den da du ikke kom­mer inn på are­na­en fra den siden. Inn­gangs­slu­sen til are­na­en er fra Lach­manns vei.

Beskri­vel­se øvre par­ke­rings­plas­ser

Det er en vel­dig stor par­ke­rings­plass på Lin­de­rud­kol­len og det er tre mind­re par­ke­rings­plas­ser på vei­en opp dit. Kar­tet under viser vei­en dit fra øvre par­ke­ring ved løk­ka. Følg skil­tin­gen til Lin­de­rud­kol­len. Det er ca 2 km opp­over til Lin­de­rud­kol­len. Slipp av ryt­te­re og utstyr i dropp-punk­tet vårt i krys­set Lach­manns vei og Solem­skog­vei­en (se kar­tet under). Par­ke­rings­vak­ten hol­der øye med baga­sje der­som ryt­ter­ne du slip­per av ikke kan bære det med seg ned til are­na­en. 

Gå fra øvre par­ke­ring til are­na­en

Fører bør ha med egen syk­kel, det tar omkring 5 minut­ter å syk­le ned fra Solemskogveien/Linderudkollen sam­me veisom du kom og for­bi par­ke­rings­vak­ten i krys­set Solem­skog­vei­en og Lach­manns vei. Ikke ta grus­vei­ene, da kom­mer du rett uti løy­pe­ne. Det tar omkring 10 minut­ter å syk­le opp til Lin­de­rud­kol­len par­ke­rings­plass.

Har du telt og mye utstyr?

Gi beskjed til par­ke­rings­vak­ten og du får kjø­re ned til løk­ka og los­se det, for så å snuog kjø­re og par­ke­re bilen på den plas­sen som er angitt for din pul­je. Adkomst med bil er fra over­si­den av are­na­en, bruk adres­sen «Lach­manns vei 59» som mål i Goog­le Maps.Det er trangt å snu ved are­na­en, og det vil være man­ge syk­lis­ter som var­mer opp. Følg godt med når du ryg­ger!

Sorry, comments are closed for this post.