Par­ke­ring og Kong Vin­ter

Det er mye byg­ge og anleggs­ar­beid i områ­det rundt løk­ka og det er end­re­te kjøre­mønst­re og par­ke­ringsmu­lig­he­ter. Vei­en langs løk­ka er under total ombyg­ning. Det er som van­lig ikke lov å par­ke­re rett ved are­na­en, hel­ler ikke ved tes­ting av løy­pe­ne. Vei­en fra løk­ka og ned mot Mari­dals­van­net er stengt med bom. Det er par­ke­ring for­budt på vei­en ned mot Mari­dals­van­net (pri­vat dre­vet vei). Par­ker på den sto­re plas­sen neden­for løk­ka.

Det har vært en snø­rik og lang vin­ter også på Lang­set­løk­ka. Vi har gjort til­tak i skygge­ful­le deler av løy­pa. Stis­løy­fen på star­ten av run­den for blå og rød løy­pe har det vært lang­renns­løy­pe på, den lig­ger i skyg­gen og den­ne snø­en tiner ikke fort nok. Der­for har vi kut­tet ut den­ne. For rød erstat­ter vi den med en bratt klat­ring på grus som beløn­nes med en mor­som utfor­kjø­ring på sing­le tra­ck. Vi erstat­ter ikke sløy­fa for den blå løy­pa, så det­te vil påvir­ke runde­ti­der. Avgjø­rel­se gjø­res på tirs­dag etter­mid­dag og det blir da en ny ver­sjon av invi­ta­sjo­nen. Se under. Det har også vært lang­renns­løy­per på grus­vei­ene, og selv om det har smel­tet bra de sis­te uke­ne så fres­te vi vekk snø­en på tors­dag, for at sålen av is underst skal smel­te ras­ke­re. Sti­ene er snø­frie, vi har hak­ket og fjer­net is på dem noen ste­der, og de sis­te isflek­ke­ne er nok borte i løpet av man­dag.

 

Sorry, comments are closed for this post.