Spec­i­al price for accom­mo­da­tion

Our spon­sors, HI Oslo Haralds­heim and Thon Hotel Lin­ne, offer a very attrac­ti­ve price for cyclists and sup­por­ting team during Kalas Rye moun­tain bike fes­ti­val. We highly recom­mend to check out the faci­lities at the two hotels. HI Oslo Haralds­heim The tra­ditio­nal hos­tel is a great meeting place for advent­ur­ous trave­lers from all of the… Les mer…

Meld deg på syk­kel­fest

Påmel­din­gen er åpnet for Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og 3 dager med gøy­ale ritt helt ned til 6-års­­klas­­sen og 60+. Klikk på “påmel­ding” her på siden og benytt gjer­ne auto­funk­sjo­nen “invi­ter” en venn. Ordi­nær påmel­dings­frist er 22. april kl 2359. Etter­an­mel­ding i samt­li­ge klas­ser er mulig frem til én time før start i respek­ti­ve klas­ser. Fle­re… Les mer…

Regist­ra­tion is ope­ned

We are look­ing for­ward to see you on Kalas Rye Moun­tain Bike Fes­ti­val 3–5th May. Enjoy three days with races in the fun ter­rain at Lang­set­løk­ka in Oslo. Click on “påmel­ding” to make your regist­ra­tion. Feel free to use the auto­ma­tic func­tion “invi­te a fri­end”. Ordi­na­ry regist­ra­tion is until, and inclu­ding 22 nd April 2019… Les mer…

I look for­ward to impress the audien­ce

Kalas Rye Bike­fes­ti­val cele­brate 5 years this year! We hope to achie­ve an even more success­ful fes­ti­val than last year, which was our all-time high with 1200 moun­tain bikers from nine dif­fe­rent nations. Not to men­tion, seve­r­al bikers with a high ran­king in the UCI points com­pe­tition. Petter Fager­haug from Nor­way has par­ti­ci­pa­ted four times… Les mer…

-Jeg gle­der meg til å impo­ne­re pub­li­kum

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val fei­rer 5-års­ju­bi­le­um i år! Petter Fager­haug har vært med alle fore­gå­en­de år, og gle­der seg til å impo­ne­re pub­li­kum i utfor­kjø­rin­ge­ne ned mot mål. Les mer…

Enda mer spek­ta­ku­lært og pub­li­kums­venn­lig i år

Foto: Line Møl­ler Hel­gen 3.–5. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val byr på *Tre-dagers etappe­ritt *To-dagers mini­e­tappe­ritt *Enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re Rit­te­ne er klas­si­fi­ser­te som UCI-ritt, Nor­ges Cup, Mas­ters Cup og ran­kingritt for M/K… Les mer…

Tusen takk for besø­ket på Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Det har vært en fan­tas­tisk helg på Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­sykel­fes­ti­val 2018 — meng­der av gla­de syk­lis­ter og støtte­spil­le­re, spen­nen­de opp­gjør, og sol. Et skik­ke­lig kin­deregg! Noen tall fra hel­gen: I år var det rett i under­kant av 600 påmeld­te og over 1200 star­ten­de — det er en all-time high! Det var ryt­te­re fra 9… Les mer…

Sum­mary from the team lea­der meeting Satur­day

In the team lea­der meeting we com­mu­ni­cated the following: Chan­ges of the start time Satur­day and Sun­day as com­mu­ni­cated on Fri­day, see them descri­bed here. Feed and tech zone: As descri­bed in the invi­ta­tion and on this web site. Fee­ding on the right and tech help on the left. No other chan­ges. Les mer…

Chan­ges to start time XCC and XCO!

As com­mu­ni­cated in the team meeting on Fri­day, we have made chan­ges to the star­ting time for some of the womens’ cate­go­ries on Satur­day and on Sun­day and this has effect on other cate­go­ries. Please study the new time tab­les under the menu option “Tid­pla­ner”, and notice when your new start time is. Chan­ges to satur­day… Les mer…

Beregn vel­dig god tid til par­ke­ring! / Plan extra time for par­king!

Eng­lish ver­sion at the bott­om. I dag bra­ker det løs for de førs­te klas­se­ne – vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Det er mye anleggs­ar­bei­der på Kjels­ås i vår og det påvir­ker kjøre­mønst­re og par­ke­ring. Stu­der infor­ma­sjo­nen om par­ke­ring i invi­ta­sjo­nen eller på ritt­si­den slik at du er for­be­redt.  Der fin­ner du kart og hvil­ke… Les mer…