1150 star­ten­de fra 18 nasjo­ner

I dag star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val på Lang­set­løk­ka på Kjels­ås. Kom og se de bes­te ter­reng­syk­lis­te­ne fra inn- og utland kjem­pe i de mor­som­me og spek­ta­ku­læ­re løy­pe­ne. Her blir det gøy å være pub­li­kum! Ter­reng­syk­kel­fes­ti­va­len arran­ge­rers for 5. år på rad, og årets løy­per er spe­si­elt pub­li­kums­venn­li­ge. ‑Løy­pe­ne er så mor­som­me at du ikke kjen­ner… Les mer…

Nyhe­ter i kios­ken

-I år sel­ger vi også barer og gel fra High5, for­tel­ler kiosk­sjef Anne Stør­seth. Alle­re­de tid­lig på for­mid­da­gen køer det seg rundt gril­len av ryt­te­re, støtte­ap­pa­rat og pub­li­kum­me­re, og det går unna med pøl­ser og bur­ge­re. Kios­ken fris­ter ellers med påsmur­te rund­styk­ker i til­legg til rike­li­ge meng­der bol­ler, kaker og vaf­ler. Mine­ral­vann, smoot­hie og kaf­fe… Les mer…

Jak­ter du på leder­trøya?

Vi reg­ner med man­ge er lyst­ne på årets leder­trøye fra Kalas Sportswear/Original Team­wear! Fre­dag er Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val i gang. Les mer…

Sti­byg­ging med rå mus­kel­kraft

Gjen­gen med enga­sjer­te ter­reng­syk­lis­ter har brukt hel­gen i løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka. Blant annet har de fjer­net enkelt­stei­ner på 3 tonn. Slikt blir det fine sti­er av! –Vi gjor­de en stor jobb sist høst med å jus­te­re, byg­ge om å for­bed­re ritt­løy­pe­ne før årets arran­ge­ment. Noe arbeid pågår de nær­mes­te dage­ne, og at vi i til­legg… Les mer…

Ritt-til­bud fra Mil­slu­kern

På salgs- og ser­vice­stan­den til Mis­lu­kern Sport AS kan du både gjø­re kupp og få mekke­hjelp. ‑Vi har beman­ning på stan­den vår fra førs­te til sis­te ritt på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Her får ryt­ter­ne kjøpt slan­ger, dekk og slite­de­ler som kje­de, wire etc. Vi har også ernæ­rings­pro­duk­ter og rest­la­ge­ret vårt av Rye-bekled­­ning, for­tel­ler Mag­nus Chris­ten­sen… Les mer…

Sta­tus løy­per

Om 9 dager star­ter Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Lurer du på hvor­dan for­hol­de­ne i løy­pa er og når de er fer­dig mer­ket? Her er en liten opp­da­te­ring. Vi har sjek­ket for­hol­de­ne i løy­pa og kan mel­de om noe snøres­ter i ski­løy­pe­ne. Det har vært trak­tor ute og skra­pet bort snø i dag, og vi sat­ser på… Les mer…

Regist­ra­tion exten­ded for Rye Bike­fes­ti­val

Regist­ra­tion for Kalas Rye Bike­fes­ti­val is exten­ded to 23 rd April 2019 23: 59. Due to Eas­ter, we have deci­ded to extend dead­li­ne for regist­ra­tion in Kalas Rye Bike­fes­ti­val. New regist­ra­tion is until, and inclu­ding,  23 rd April 2019 23:59. Enjoy Eas­ter wher­e­ver you are! Les mer…

Vekt­be­grens­ning på syk­ler i alders­be­stem­te klas­ser

Det er fra 1.1. 2019 inn­ført ny reg­ler for utstyrs­re­gu­le­ring på ter­reng­syk­ler. Regu­le­rin­gen gjel­der alders­be­stem­te klas­ser fra 10–16 år. Kost­bart utstyr og let­te syk­ler gir kla­re for­de­ler i for­hold til rime­li­ge­re og tyng­re ter­reng­syk­ler. Det­te påvir­ker også rekrut­te­rin­gen til spor­ten, og det er en utvik­ling Nor­ges Cykle­for­bund ikke øns­ker, ei hel­ler Nor­ges Idretts­for­bund som pre­si­se­rer… Les mer…

Flyt, dropp og utfor

Ida Sofie Huse­by er 17 år og syk­ler for Rye ter­reng, der hun har vært med­lem helt siden 1. klas­se på barne­sko­len. Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val er årets høyde­punkt. Se hvor­for. Her er Ida Sofies 3 bes­te grun­ner for å mel­de seg på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Stem­nin­gen rundt rit­tet er noe helt for seg selv. Gode mulig­he­ter for… Les mer…