NM på kort var­sel er topp

Oda Paul­sen Lafor­ce, junior­syk­list fra Frøy, er en av favo­rit­te­ne på start­stre­ken  i NM til hel­gen.

Oda Paul­sen Lafor­ce fra Frøy, junior eli­te. Foto: Snor­re Veg­gan

Hun var akku­rat på vei for å tre­ne i ritt­løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka da vi snak­ket med hen­ne på tele­fo­nen.

-Det blir gøy å kon­kur­re­re igjen, spe­si­elt for­di alle NTG-syk­lis­te­ne fra Lil­le­ham­mer var i karan­te­ne da det var Nor­ges Cup på Skul­le­rud, og jeg gle­der meg vir­ke­lig til å syk­le mot dem igjen. At det blir NM på kort var­sel, synes hun er helt topp. Oda begyn­te med ter­reng­syk­ling i 11-års­al­de­ren, og har syk­let mye i NM-løy­pe­ne opp igjen­nom åre­ne, det sis­te året også for­di Wang topp­idrett bru­ker områ­det mye til å tre­ne i.

2020-seson­gen

-Jeg er glad i å kon­kur­re­re, og skul­le gjer­ne vært koro­na­se­son­gen for­uten. I og med at jeg enn så len­ge kom­bi­ne­rer lang­renn og ter­reng­syk­ling, ble det ikke sær­lig over­lap­ping i år sam­men­lig­net med en ordi­nær sesong, og selve syk­kel­ses­on­gen har jo hel­dig­vis vært eks­tra lang, sier hun. Oda for­tel­ler at hun kom­mer til å trap­pe litt ned på lang­renn frem­over og at pla­nen er å sat­se vide­re på ter­reng­syk­ling. 

Girl­power

Kom­bi­na­sjo­nen mel­lom tek­nikk, fysikk, det men­ta­le og også at det er litt skum­melt,  er det som gjør ter­reng­syk­ling så utro­lig kre­ven­de og moro. Mye mest­ring, og at det er så gøy er kan­skje de vik­tigs­te årsa­ke­ne til at Oda anbe­fa­ler alle å prø­ve ter­reng­syk­ling, spe­si­elt jen­ter. –Som jen­te er jeg i mindre­tall, og ble fort vant til å tre­ne sam­men med gut­ta. Men vi jen­te­ne har vel­dig godt sam­hold på tvers av klub­be­ne, avslut­ter junior­syk­lis­ten før for­men skal fin­pus­ses i NM-løy­pe­ne på Lang­set­løk­ka.

Sorry, comments are closed for this post.