See­ding

Vi see­der de ryt­ter­ne som er påmeldt innen den ordi­næ­re påmel­dings­fris­ten og som har løst lisens for 2019. Vi bru­ker UCI/NC/NCF/Master Cup- ran­king­po­en­ge­ne ryt­ter­ne har ved inn­gan­gen til fes­ti­va­len. Vi see­der ikke ryt­te­re som etter­an­mel­des.

Fre­dag

* Senior og junior see­des etter: 1. UCI-poeng, 2. NC-poeng, der­et­ter lodd­trek­ning.

* M/K 15–16 see­des etter NCF-ran­king­po­eng, der­et­ter lodd­trek­ning.

Lør­dag

* Senior, junior, og 15–16 klas­se­ne stil­ler opp på lør­dag i hen­hold til stil­lin­gen etter fre­dags­etap­pen.

* M/K 13–14 og yng­re see­des etter lodd­trek­ning. I klas­ser med man­ge del­ta­ge­re og sto­re farts­for­skjel­ler, stil­ler vi opp ryt­ter­ne slik at det blir god flyt og liten risi­ko for uhell.

* Mas­ter see­des etter NCF-ran­king for Mas­ters Cup, der­et­ter lodd­trek­ning.

* Sports­klas­se­ne see­des etter lodd­trek­ning.

Søn­dag

* Senior og 15–16 klas­se­ne stil­ler opp på søn­dag i hen­hold til stil­lin­gen så langt i etappe­rit­tet, inklu­dert bonus­se­kun­der.

* Junior­klas­se­ne stil­ler opp på søn­dag i hen­hold til UCI-poeng (rund­ba­nen er et UCI C1-ritt) der­nest stil­lin­gen i etappe­rit­tet så langt, inklu­dert bonus­se­kun­der.

* Klas­se­ne 11–12 og 13–14 stil­ler opp på søn­dag i hen­hold til stil­lin­gen i mini­e­tappe­rit­tet så langt, inklu­der bonus­se­kun­der. De som kun del­tar på søn­dag stil­les opp bak de som del­tar beg­ge dager.

* Mas­ter-klas­se­ne stil­ler opp på søn­dag i hen­hold til stil­lin­gen i mini­e­tappe­rit­tet så langt, inklu­dert bonus­se­kun­der, men på tvers av klas­se­ne i sam­me start. Det betyr for eksem­pel for Mas­ter menn at førs­te rek­ke på start­stre­ken kan bestå av ryt­te­re fra for­skjel­li­ge års­klas­ser. Til­sva­ren­de i kvin­ner Mas­ter. Hvis ryt­te­re fra for­skjel­li­ge klas­ser har sam­me plas­se­ring i mini­e­tappe­rit­tet så langt, stil­les den yngs­te opp først. Siden alle menn star­ter sam­ti­dig, opp­når vi på den­ne måten en see­ding innen Mas­ter grup­pen. Til­sva­ren­de for kvin­ner. De som kun del­tar på søn­dag see­des etter lodd­trek­ning og stil­les opp bak de som del­tar beg­ge dager.

* Sports­klas­se­ne see­des etter lodd­trek­ning.