Ritt­reg­ler

Rit­tet føl­ger reg­le­ne i UCI og NCF sitt reg­le­ment, og føl­ges opp av sjefs­kom­mis­særen. God­kjent hjelm er påbudt. Alle ryt­te­re syk­ler på eget ansvar og skal føl­ge arran­gø­rens anvis­nin­ger. Vi reg­ner det som en selv­føl­ge at du bru­ker hjelm også når du besik­ti­ger, tre­ner, og var­mer opp. Det er all­tid risi­ko for uhell og sam­men­støt. Hjelm beskyt­ter. Vi ber ryt­ter­ne, for­eld­re og lede­re om å ta hjelm­bru­ken alvor­lig.

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val er et rent arran­ge­ment. Anti-doping Nor­ge fore­tar uan­meld­te kon­trol­ler på alle NCF-regist­rer­te ritt. Vi støt­ter Anti-doping Nor­ge i gjen­nom­fø­rin­gen av det­te. Alle ryt­te­re og lede­re skal føl­ge instruk­ser gitt fra repre­sen­tan­ter fra Anti-doping Nor­ge.

Det er ikke lov å slip­pe søp­pel i løy­pa.