Poeng og pre­mi­er

Her fin­ner du over­sik­ten over poeng og pre­mi­er for alle klas­se­ne. Det er pre­mi­er og poeng både for etappe­rit­tet og hver enkelt etap­pe.

Etappe­rit­tet (3-dagers)

Poeng

 • Ryt­te­re i senior­klas­se­ne får UCI poeng i hen­hold til UCI sitt poeng­sys­tem for kate­go­ri S1 etappe­ritt:

UCI_poeng_senior_S1

 • Ryt­te­re i seniorjunior, og 15–16 klas­se­ne med resul­tat i etappe­rit­tet får poeng i hen­hold til NCF kate­go­ri 3.

Pre­mi­er

 • De bes­te i senior og juniorklas­se­ne får føl­gen­de penge­pre­mi­er:
  Premier_etapperittet_2017
 • I klas­se junior er det gave­pre­mi­er fra 4.plass til og med den bes­te tredje­de­len.
 • I klas­se 15–16 får de tre bes­te utstyrs­pre­mi­er og vi lod­der også ut utstyrs­pre­mi­er blant res­ten av del­ta­ger­ne i klas­sen.

Mini­e­tappe­rit­tet (2 dagers)

Ryt­te­re i alders­klas­se­ne og mas­ter­klas­se­ne som full­fø­rer lør­da­gens og søn­da­gens ritt er med i mini­e­tappe­rit­tet. Det deles ikke ut NCF Mas­ter Cup poeng for sam­men­lagt­re­sul­ta­ter i mini­e­tappe­rit­tet for mas­ter­klas­se­ne.

Vi pre­mie­rer mini­e­tappe­rit­tet slik:

M/K 11–12

Vi lod­der ut utstyrs­pre­mi­er blant del­ta­ger­ne i hver av klas­se­ne.

M/K 13–14

 • De tre bes­te sam­men­lagt i hver klas­se får pre­mie.
 • Vi lod­der ut utstyrs­pre­mi­er blant res­ten av del­ta­ger­ne i hver av klas­se­ne.

Mas­ter­klas­se­ne

 • De tre bes­te her­re­ne uan­sett alder og de tre bes­te dame­ne uan­sett alder får pre­mie.
 • Vi lod­der ut utstyrs­pre­mi­er blant res­ten av her­re­ne og til­sva­ren­de for dame­ne.

Enkelt­rit­te­ne

Både ryt­te­re som del­tar i noen av enkelt­rit­te­ne (etap­pe­ne) og ryt­te­re som del­tar i etappe­rit­tet til­de­les poeng og pre­mi­er i enkelt­rit­te­ne.

Senior, junior og 15–16 klas­se­ne

Hver etap­pe er ett NC ritt.

Poeng

Senior, junior, og 15–16 ryt­te­re til­de­les NC poeng i hen­hold til NCF poeng­sys­tem for kate­go­ri 4.

Junio­rer til­de­les UCI poeng kate­go­ri C1 for rund­ba­ne­etap­pen (XCO):

UCI_poeng_junior_2017

Pre­mi­er

De bes­te i senior og junior­klas­se­ne får føl­gen­de pre­mi­er:

Premier_enkelt_norsk

I klas­se junior pre­mie­res 4.plass til og med den bes­te tredje­de­len med and­re pre­mi­er i NC3 og NC4, 11.plass til og med den bes­te tredje­de­len for NC5.

I klas­se 15–16 får den bes­te tredje­de­len pre­mie.

Mas­ter­klas­se­ne

Ryt­te­re til­de­les poeng i Mas­ter Cup i hen­hold til NCF poeng­sys­tem for Mas­ter Cup kate­go­ri 2. Den bes­te tredje­de­len i hver klas­se får pre­mie.

Klas­ser fra og med M/K 13 til og med M/K Junior samt M/K Sport

Den bes­te tredje­de­len i hver klas­se får pre­mie.

Klas­ser fra og med M/K 6 til og med M/K 12

Alle får pre­mie.