Lisens

Alle ryt­te­re som er 13 år og eld­re må ha løst lisens for 2019 og er der­med for­sik­ret gjen­nom lisen­sen. Ryt­te­re opp til og med 12 år er for­sik­ret gjen­nom NIFs barne­idretts­for­sik­ring. Som arran­gø­rer av et ter­min­liste­fes­tet ritt har vi ansvars­for­sik­ring gjen­nom NCF/NIF.

Ryt­te­re i junior, senior, og mas­ter­klas­se­ne må ha hel­års­li­sens (EXT), mens ryt­te­re i alders­klas­se­ne (12 år og eld­re) og sports­klas­se­ne kan vel­ge mel­lom hel­års og engangs­li­sens.

Vi sjek­ker lisen­sen til påmeld­te, nors­ke ryt­te­re mot NCFs regis­ter umid­del­bart etter utlø­pet av ordi­nær påmel­ding. Ryt­te­re som ikke har lisens ved den sjek­ken, blir ikke see­det (gjel­der klas­se­ne som see­des). For ytter­li­ge­re infor­ma­sjon om lisen­ser, se NCF sine nett­si­der.

Der­som du skul­le være uhel­dig på rit­tet og ha behov for å bru­ke lisens­for­sik­rin­gen, kan du mel­de inn det­te på http://sykling.no/article/skademelding.