Lag­telt

Gå inn på https://rittresultater.no/nb/n241d (NB: Len­ken opp­da­te­res snart) for å reser­ve­re plass til team/klubbtelt innen ordi­nær påmel­dings­frist, det er plass til omkring 30 telt på are­na­en. Vi har ett telt for til­rei­sen­de uten eget telt. De som har reser­vert telt­plass, får kjø­re opp til løk­ka og las­te av telt og even­tu­elt annet utstyr i losse­lom­men, for så umid­del­bart å kjø­re ned til par­ke­rings­plas­sen, se Par­ke­ring for vei­be­skri­vel­se. Ta kon­takt i sek­re­ta­ria­tet for å få anvist telt­plass om du ikke blir møtt av tel­tan­vi­se­ren vår. Har du glemt å reser­ve­re, så kan vi ikke garan­te­re at det er plass.

Telt_pris_2017

*Legg inn en kom­men­tar om telt­stør­rel­sen i reser­va­sjo­nen