Beskri­vel­se

Rye ter­reng­fes­ti­val byr på tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på og rundt Lang­set­løk­ka, i kon­kur­ranse­løy­pe­ne som Oslo Bymiljø­etat har god­kjent. Både du som syk­ler selv og du som er støtte­per­son eller pub­li­kum får opp­le­ve etappe­ritt – et spen­nen­de ritt­for­mat!

Nytt av året er at vi til­byr vi tre dagers etappe­ritt også for 15–16 års klas­sen, vi har fått UCI sta­tus C2 på lør­da­gens etap­pe for junio­re­ne, og etappe­rit­tet har UCI sta­tus S1.

  1. For klas­se­ne seniorjunior, og 15–16 til­byr vi et tre dagers etappe­ritt. Resul­tat­lis­ten i etappe­rit­tet er en ran­ge­ring av ryt­ter­nes total­tid. UCI og NCF deler ut UCI og NCF poeng basert på ryt­ter­nes total­plas­se­ring i etappe­rit­tet for senior­klas­sen. NCF deler ut poeng basert på ryt­ter­nes total­plas­se­ring i etappe­rit­tet i klas­se­ne senior, junior, og 15–16. Ryt­te­re som bry­ter en av etap­pe­ne, får ikke en total­tid. Basert på resul­tat­lis­ten for hver enkelt etap­pe (NC ritt) deles det også ut NCF poeng. Ryt­ter­ne kan der­for frem­de­les kva­li­fi­se­re for NCF poeng om de ikke del­tar i alle tre etap­pe­ne. Basert på resul­tat­lis­ten for lør­da­gens ritt deler UCI ut poeng i juniorklassen.Det er gode mulig­he­ter til å få med seg mye UCI og NC poeng i fes­ti­va­len, se over­sik­ten i Poeng og Pre­mier.
  1. For ryt­te­re i klas­se­ne mas­ter, 13–14 og 11–12 (se Klas­ser) til­byr vi «mini­e­tappe­ritt» over to dager. Slutti­den fra rit­te­ne på lør­dag og søn­dag sum­me­res for hver ryt­ter. Resul­tat­lis­ten i mini­e­tappe­rit­tet er en ran­ge­ring av ryt­ter­nes total­tid. Det deles ikke ut NCF Mas­ter Cup poeng basert på ryt­ter­nes total­plas­se­ring. Ryt­te­re som bry­ter en av etap­pe­ne, får ikke en total­tid. Basert på resul­tat­lis­ten for hver enkelt etap­pe deles det ut NCF Mas­ter Cup poeng i mas­ter­klas­se­ne. Ryt­ter­ne kan selv­sagt vel­ge å del­ta i bare ett av de to rit­te­ne.
  1. For de yngs­te (under 11 år) til­byr vi rund­bane­ritt på lør­dag med blan­ding av grus­vei­er og fine flyt­s­ti­er som svin­ger seg gjen­nom sko­gen med gode forbi­kjø­rings­mu­lig­he­ter. Pub­li­kums­venn­lig er løy­pa også, så mor og far kan føl­ge med sin håpe­ful­le i sto­re deler av løy­pa.

Fre­dags­etap­pen: NC #3 Tem­po (XCT)

Tempo­rit­tet består av en kort run­de, som pre­mie­rer både hur­tig­het og tek­nisk fer­dig­he­ter. Her har du sjan­sen til å gi alt hvor det kun hand­ler om din kamp mot klok­ka. Resul­ta­te­ne fra den­ne etap­pen bestem­mer start­rekke­føl­gen på lør­dag. Kjøre­ti­den på etap­pen er kort i for­hold til rund­ba­ne­etap­pen og der­for får de 5 ras­ke­s­te på etap­pen med seg føl­gen­de bonus­se­kun­der inn i sam­men­dra­get. Bonus­se­kun­de­ne trek­kes fra total­ti­den i etappe­rit­tet, og har der­for ikke effekt på resul­tat­lis­ten for etap­pen (NC #3).

Feb 2017: Det kan hen­de vi jus­te­rer bonus­se­kun­de­ne.

Bonus_sek_fredag_XCT

Lør­dags­etap­pen: NC #4 Rund­bane­ritt (XCO)

Rund­bane­rit­tet går i vår vel­prøv­de løy­pe, som har fle­re leng­re strekk med flyt­s­ti, kor­te­re grus­par­ti­er, tek­nis­ke momen­ter med alter­na­ti­ve lin­jer, og gode pas­se­rings­mu­lig­he­ter. Vi har også seg­men­ter som byr på hopp og svin­ger, som vi tror vil fal­le i smak. Sam­ti­dig har vi gode omkjø­rin­ger for de som vil ha mindre utford­rin­ger.

I rund­bane­løy­pa blir det van­lig­vis spred­ning av ryt­ter­ne og løy­pa er lang og har plass til man­ge ryt­te­re. Der­for plan­leg­ger vi ikke å ta ryt­te­re ut (lap­pe) i det­te rit­tet. Vi tar avgjø­rel­sen i sam­råd med kom­mis­sære­ne og gir beskjed på nett­si­de­ne våre, og på lag­le­der­mø­tet på lør­dag mor­gen.

Søn­dags­etap­pen: NC #6 Kort­bane­ritt (XCC)

Kort­bane­rit­tet går i en farts­fylt tek­nisk enkel løy­pe som veks­ler mel­lom mor­som­me flyt­s­ti­er, enk­le momen­ter og fine grus­par­ti­er. Det ven­tes kjem­ping skul­der-ved-skul­der i den­ne løy­pa! Det er bonus­se­kun­der til de fem første ryt­ter­ne ved hver run­ding og ved mål­gang. Dis­se bonus­se­kun­de­ne trek­kes fra total­ti­den i etappe­rit­tet, og har der­for ikke effekt på resul­tat­lis­ten for etap­pen (NC #6).

Feb 2017: Det kan hen­de vi jus­te­rer bonus­se­kun­de­ne.

Bonus_sek_søndag_XCC

For å unn­gå at tet­grup­pen hindres i inn­spur­ten, kan det hen­de at vi vel­ger å ta ryt­te­re ut av rit­tet (lap­pe) i klas­se menn senior. Da esti­me­rer vi en sluttid på den­ne etap­pen for de ryt­ter­ne som tas ut. Vi har gjort simu­le­rin­ger som viser at det­te vil gjel­de svært få ryt­te­re. Vi tar avgjø­rel­sen i sam­råd med kom­mis­sære­ne og gir beskjed på nett­si­de­ne til rit­tet, og på lag­le­der­mø­tet på søn­dag mor­gen.