Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val avly­ses

På grunn av den alvor­li­ge koro­na-situa­sjo­nen, kan vi dess­ver­re ikke gjen­nom­føre årets fes­ti­val i star­ten av mai.

Foto: Øystein Hegge­lund Dahl

Vi er lei for at vi i år ikke får gle­den av å se ivri­ge barn, alle junio­re­ne som har lig­get i hard­tre­ning, elite­klas­se­ne, mas­ter­ne, utlen­din­ge­ne, akti­ve nors­ke ter­reng­syk­lis­ter, pub­li­kum og støtte­ap­pa­rat på Lang­set­løk­ka. Årets Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val vil­le også blitt en fin opp­takt til Sports­klub­ben Ryes 100-års­ju­bi­le­um.

Takk til spon­so­rer, ryt­te­re som har tatt kon­takt, og alle som har job­bet med å for­be­re­de årets fes­ti­val.

Vi øns­ker sto­re og små rik­tig god syk­kel­ses­ong og håper vi ser dere på syk­kel­fest igjen om ett år.

Sorry, comments are closed for this post.