Enda mer spek­ta­ku­lært og pub­li­kums­venn­lig i år

Foto: Line Møl­ler

Hel­gen 3.–5. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per.
Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val byr på
*Tre-dagers etappe­ritt
*To-dagers mini­e­tappe­ritt
*Enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re

Rit­te­ne er klas­si­fi­ser­te som UCI-ritt, Nor­ges Cup, Mas­ters Cup og ran­kingritt for
M/K 15–16. Her blir det en kamp mel­lom Nor­ges bes­te ryt­te­re og inter­na­sjo­na­le del­ta­ge­re.

Nye, spek­ta­ku­læ­re sti­strekk

-Med de jus­te­rin­gen vi har gjort i løy­pe­ne, er de blitt enda mer pub­li­kums­venn­li­ge og byr på gøy­ale, utford­ren­de sti­strekk, for­tel­ler løype­ar­ki­tekt Tord Bern Han­sen.
Grønn løy­pe (for barn) er som tid­li­ge­re en fin intro­duk­sjons­løy­pe med fine flyt­s­ti­er. Man­ge av sti­ene er nær start og mål, som gir en en god opp­le­vel­se for bade pub­li­kum og ryt­te­re. Løy­pa er mulig å syk­le for de yngs­te, og de eld­re bar­na vil like­vel opp­le­ve en farts­fylt løy­pe med dose­rin­ger og kuler.

I ung­doms­løy­pa (blå) som bru­kes av de mel­lom 11 og 14 år, har vi tatt bort et langt grus­par­ti og kjerre­vei, og erstat­tet det med mor­som sti. Hele run­den har blitt kor­te­re, og de eld­re klas­se­ne syk­ler der­for fle­re run­der og pas­se­rer de pub­li­kums­venn­li­ge områ­de­ne desto hyp­pi­ge­re.

Vi har gjort størst end­rin­ger i den lengs­te løy­pa (rød). Tid­li­ge­re gikk retu­ren til sta­dion på grus­vei­er og sti­er ned mot Mari­dals­van­net. Ny tra­sé sik­rer tur­gå­ere fritt lei­de inn i mar­ka under rit­tet og opp­fyl­ler øns­ket om sti­er og berg­knas­ter nær­me­re sta­dion. Vi tror de fles­te vil opp­le­ve den nye delen på omkring en kilo­me­ter som et mor­somt og utford­ren­de sti­strekk. Kan­skje blir det også noen spek­ta­ku­læ­re linje­valg nær løk­ka.

Sam­le UCI-poeng

Rund­bane­rit­tet for junio­rer på søn­da­gen har C1-sta­tus. Det betyr at også junio­re­ne får anled­ning til å måle kref­ter mot inter­na­sjo­na­le ryt­te­re og sam­le UCI-poeng.

Invi­ta­sjon og info om påmel­ding kom­mer sene­re.

Sorry, comments are closed for this post.