Category Archives: Nyheter

Vekt­be­grens­ning på syk­ler i alders­be­stem­te klas­ser

Det er fra 1.1. 2019 inn­ført ny reg­ler for utstyrs­re­gu­le­ring på ter­reng­syk­ler. Regu­le­rin­gen gjel­der alders­be­stem­te klas­ser fra 10–16 år. Kost­bart utstyr og let­te syk­ler gir kla­re for­de­ler i for­hold til rime­li­ge­re og tyng­re ter­reng­syk­ler. Det­te påvir­ker også rekrut­te­rin­gen til spor­ten, og det er en utvik­ling Nor­ges Cykle­for­bund ikke øns­ker, ei hel­ler Nor­ges Idretts­for­bund som pre­si­se­rer… Les mer…

Flyt, dropp og utfor

Ida Sofie Huse­by er 17 år og syk­ler for Rye ter­reng, der hun har vært med­lem helt siden 1. klas­se på barne­sko­len. Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val er årets høyde­punkt. Se hvor­for. Her er Ida Sofies 3 bes­te grun­ner for å mel­de seg på Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. Stem­nin­gen rundt rit­tet er noe helt for seg selv. Gode mulig­he­ter for… Les mer…

Mário Cos­ta looks for­ward to ama­zing trails

Mário Cos­ta from Por­tu­gal has par­ti­ci­pa­ted two times ear­li­er in Rye Bike­fes­ti­val and looks for­ward to par­ti­ci­pa­ting this year as well, abo­ve all a good fight for the UCI S1 points. Name: Mário Luis Miran­da da Cos­ta Age: 27 Year­class : 12th year – sports tech­ni­que Cycle club: AXPO/Firstbike team / Vila do Con­de Num­ber… Les mer…

Pris­guns­tig over­nat­ting

Spon­so­re­ne våre, Oslo Vand­rer­hjem Haralds­heim og Thon Hotel Lin­ne, til­byr svært guns­tig over­nat­ting for del­ta­ke­re og støtte­mann­skap under Kalas Rye ter­reng­fes­ti­val. Oslo Vand­rer­hjem Haralds­heim Det tra­di­sjo­nel­le vand­rer­hjem­met er en per­fekt møte­plass for even­tyr­lyst­ne på reise­fot fra alle ver­dens­hjør­ner. Et nytt, og ikke minst sti­lig kjøk­ken er til dis­po­si­sjon for Haralds­heims gjes­ter, der du kan til­be­re­de… Les mer…

Spec­i­al price for accom­mo­da­tion

Our spon­sors, HI Oslo Haralds­heim and Thon Hotel Lin­ne, offer a very attrac­ti­ve price for cyclists and sup­por­ting team during Kalas Rye moun­tain bike fes­ti­val. We highly recom­mend to check out the faci­lities at the two hotels. HI Oslo Haralds­heim The tra­ditio­nal hos­tel is a great meeting place for advent­ur­ous trave­lers from all of the… Les mer…

Meld deg på syk­kel­fest

Påmel­din­gen er åpnet for Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og 3 dager med gøy­ale ritt helt ned til 6‑årsklassen og 60+. Klikk på “påmel­ding” her på siden og benytt gjer­ne auto­funk­sjo­nen “invi­ter” en venn. Ordi­nær påmel­dings­frist er 22. april kl 2359. Etter­an­mel­ding i samt­li­ge klas­ser er mulig frem til én time før start i respek­ti­ve klas­ser. Fle­re… Les mer…

Regist­ra­tion is ope­ned

We are look­ing for­ward to see you on Kalas Rye Moun­tain Bike Fes­ti­val 3–5th May. Enjoy three days with races in the fun ter­rain at Lang­set­løk­ka in Oslo. Click on “påmel­ding” to make your regist­ra­tion. Feel free to use the auto­ma­tic func­tion “invi­te a fri­end”. Ordi­na­ry regist­ra­tion is until, and inclu­ding 22 nd April 2019… Les mer…

I look for­ward to impress the audien­ce

Kalas Rye Bike­fes­ti­val cele­brate 5 years this year! We hope to achie­ve an even more success­ful fes­ti­val than last year, which was our all-time high with 1200 moun­tain bikers from nine dif­fe­rent nations. Not to men­tion, seve­r­al bikers with a high ran­king in the UCI points com­pe­tition. Petter Fager­haug from Nor­way has par­ti­ci­pa­ted four times… Les mer…

Enda mer spek­ta­ku­lært og pub­li­kums­venn­lig i år

Foto: Line Møl­ler Hel­gen 3.–5. mai blir det igjen tre dager med syk­kel­ritt i det mor­som­me ter­ren­get på Lang­set­løk­ka i Oslo – en av Nor­ges mest pub­li­kums­venn­li­ge løy­per. Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val byr på *Tre-dagers etappe­ritt *To-dagers mini­e­tappe­ritt *Enkelt­ritt for ter­reng­syk­lis­ter i alle ald­re Rit­te­ne er klas­si­fi­ser­te som UCI-ritt, Nor­ges Cup, Mas­ters Cup og ran­kingritt for M/K… Les mer…