Category Archives: Nyhe­ter

Tusen takk for besø­ket på Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Det har vært en fan­tas­tisk helg på Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­sykel­fes­ti­val 2018 — meng­der av gla­de syk­lis­ter og støtte­spil­le­re, spen­nen­de opp­gjør, og sol. Et skik­ke­lig kin­deregg!

Noen tall fra hel­gen: I år var det rett i under­kant av 600 påmeld­te og over 1200 star­ten­de — det er en all-time high! Det var ryt­te­re fra 9 nasjo­ner, med fle­re høyt ran­ger­te ryt­te­re. Den største star­ten var i menn 13–14 på kort­ba­nen, med hele 80 påmeld­te, med gut­ter 11–12 hakk i hel. Blant jen­te­ne var det også 11–12 og 13–14 klas­se­ne som had­de størst økning i antall påmeld­te, det­te lover godt for frem­ti­den til ter­reng­syk­ling.

Ben­gt Ove San­nes har tatt bil­der fra hel­gen, og dem fin­ner du her. Har du bil­der fra fes­ti­va­len som du vil dele, kan du gjø­re det her.

Alle som pos­ter bil­der fra fes­ti­va­len vår på Insta­gram og tag­ger med #rye­ter­reng­syk­kel­fes­ti­val og #rye­bike­fes­ti­val innen nes­te søn­dag er med i trek­nin­gen av et par dekk fra Maxxis.

Vi sees på nes­te ritt!

Foto: Ben­gt Ove San­nes

 

Sum­ma­ry from the team lea­der meeting Satur­day

In the team lea­der meeting we com­mu­ni­cated the following: Changes of the start time Satur­day and Sun­day as com­mu­ni­cated on Fri­day, see them descri­bed here. Feed and tech zone: As descri­bed in the invi­ta­tion and on this web site. Fee­ding on the right and tech help on the left. No other changes. Les mer…

Changes to start time XCC and XCO!

As com­mu­ni­cated in the team meeting on Fri­day, we have made changes to the star­ting time for some of the womens’ cate­go­ri­es on Satur­day and on Sun­day and this has effect on other cate­go­ri­es. Plea­se study the new time tab­les under the menu option “Tid­pla­ner”, and notice when your new start time is. Changes to satur­day —… Les mer…

Beregn vel­dig god tid til par­ke­ring! / Plan extra time for par­king!

Eng­lish ver­sion at the bottom. I dag bra­ker det løs for de første klas­se­ne – vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val! Det er mye anleggs­ar­bei­der på Kjels­ås i vår og det påvir­ker kjøre­mønst­re og par­ke­ring. Stu­der infor­ma­sjo­nen om par­ke­ring i invi­ta­sjo­nen eller på ritt­si­den slik at du er for­be­redt.  Der fin­ner du kart og hvil­ke… Les mer…

Which tech­ni­cal ele­ments belong to the XCT, XCC, and XCO cour­ses?

Follow this link to see pic­tu­res of the ele­ments that show A-lines and B-lines, the time dif­fe­ren­ces, and learn which of the cour­ses inclu­de which of the ele­ments. Oran­ge = XCT, Yel­low = XCC, Red = XCO 15 years and older, Blue = XCO 11–14 years, Green = 10 years and youn­ger Here’s one of them:… Les mer…

Ny ver­sjon av invi­ta­sjo­nen – end­re­te løy­per / New ver­sion of the invi­ta­tion — changes to cour­ses

Last ned sis­te ver­sjon av invi­ta­sjo­nen – opp­da­tert om end­re­te løy­per og end­rin­ger når det gjel­der  par­ke­rings­mu­lig­he­ter. Down­load the late­st ver­sion of the invi­ta­tion so you have cor­rect infor­ma­tion about the cour­ses and par­king infor­ma­tion! The rest of the infor­ma­tion in Nor­we­gi­an here regards the cate­go­ri­es for the 11–14 year olds. Som vi har skre­vet tid­li­ge­re,… Les mer…

Pic­tu­res

Foto­graf Ben­gt Ove San­nes vil være på plass hele hel­gen, og tar bil­der av de aller fles­te i elite­klas­se­ne. Vi vil øns­ker også bil­der fra alle andre som er ute med kame­ra. Bil­de­ne vil leg­ges ut her så fort de er kla­re. Les mer…

Par­ke­ring og Kong Vin­ter

Det er mye byg­ge og anleggs­ar­beid i områ­det rundt løk­ka og det er end­re­te kjøre­mønst­re og par­ke­ringsmu­lig­he­ter. Vei­en langs løk­ka er under total ombyg­ning. Det er som van­lig ikke lov å par­ke­re rett ved are­na­en, hel­ler ikke ved tes­ting av løy­pe­ne. Vei­en fra løk­ka og ned mot Mari­dals­van­net er stengt med bom. Det er par­ke­ring… Les mer…

Our lea­der jer­seys are rea­dy — are you?

Who will be the fir­st to win one of the­se super cool jer­seys? We thank all our spon­sors for hel­ping us make this event pos­sib­le! Optime­ra Mon­ter Thaug­land Maxxis Kalas Scott Nathan Clug Mil­slu­kern Bun­de grup­pen ITC   Les mer…