Bil­der fra Elite­klas­se­ne

Foto­graf Ben­gt Ove San­nes er på plass hele hel­gen, og tar bil­der av de aller fles­te i elite­klas­se­ne.

Husk #rye­ter­reng­syk­kel­fes­ti­val ? @bovesan

Bil­de­ne kan bru­kes fritt i per­son­li­ge kana­ler og for pro­mo­te­ring av non-pro­fitt klub­ber i hele 2017. Bil­de­ne kan også bru­kes redak­sjo­nelt i saker som omhand­ler Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. All kom­mer­si­ell bruk skal avta­les på for­hånd.

Pho­to­gra­pher Ben­gt Ove San­nes is cap­turing all the eli­te races this week­end.

Remem­ber #rye­bike­fes­ti­val ? @bovesan

These pho­tos can be used free­ly in per­so­nal chann­els and for pro­mo­tion of non-pro­fit teams in 2017. Edi­to­ri­al perm­is­sion is gran­ted for news regar­ding Rye Bike Fes­ti­val. All com­mer­ci­al use must be agre­ed upon on a case-by-case basis.

Pho­tos from Fri­day

Pho­tos from Satur­day, men

Pho­tos from Satur­day, women

Pho­tos from Sun­day, men senior

Pho­tos from Sun­day, men junior

Pho­tos from Sun­day, women

Sorry, comments are closed for this post.