Pic­tu­res

Foto­graf Ben­gt Ove San­nes vil være på plass hele hel­gen, og tar bil­der av de aller fles­te i elite­klas­se­ne. Vi vil øns­ker også bil­der fra alle and­re som er ute med kame­ra. Bil­de­ne vil leg­ges ut her så fort de er kla­re.

Husk #rye­ter­reng­syk­kel­fes­ti­val ? @bovesan

Det vil også bli fil­met for GMBN Race News. Om du har bil­der eller video du er vil­lig til å dele under vil­kå­re­ne nevnt under, kan det las­tes opp her: Rye Bike Fest 2018 Shared

Bil­de­ne kan bru­kes fritt i per­son­li­ge kana­ler og for pro­mo­te­ring av non-pro­fitt klub­ber i hele 2018. Bil­de­ne kan også bru­kes redak­sjo­nelt i saker som omhand­ler Rye Ter­reng­syk­kel­fes­ti­val. All kom­mer­si­ell bruk skal avta­les på for­hånd.


Pho­to­gra­pher Ben­gt Ove San­nes is cap­turing all the eli­te races this week­end. They will be pub­lis­hed here as soon as they are ready.

Remem­ber #rye­bike­fes­ti­val ? @bovesan

The­re will also be some video recor­ding for GMBN Race News. If you want to share your own photos/videos under the terms men­tio­ned bel­ow, please upload it here: Rye Bike Fest 2018 Shared

These pho­tos can be used free­ly in per­so­nal chann­els and for pro­mo­tion of non-pro­fit teams in 2018. Edi­to­ri­al perm­is­sion is gran­ted for news regar­ding Rye Bike Fes­ti­val. All com­mer­ci­al use must be agre­ed upon on a case-by-case basis.

Sorry, comments are closed for this post.