Beregn vel­dig god tid til par­ke­ring! / Plan extra time for par­king!

Eng­lish ver­sion at the bott­om.

I dag bra­ker det løs for de førs­te klas­se­ne – vel­kom­men til Optime­ra Mon­ter Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val!

Det er mye anleggs­ar­bei­der på Kjels­ås i vår og det påvir­ker kjøre­mønst­re og par­ke­ring. Stu­der infor­ma­sjo­nen om par­ke­ring i invi­ta­sjo­nen eller på ritt­si­den slik at du er for­be­redt.  Der fin­ner du kart og hvil­ke mål du bør leg­ge inn i Goog­le Maps for å bli ledet frem. Beregn mer tid enn ellers!

Hvor­for er par­ke­rin­gen vans­ke­li­ge­re i år?

Byens vann­rense­an­legg lig­ger i fort­set­tel­sen av den sto­re par­ke­rings­plas­sen neden­for løk­ka. Anleg­get utvi­des, og det er en stor anleggs­plass der. Vide­re skif­tes det ut vann- og avløps­rør i man­ge vei­er i områ­det. Opp­be­va­ring og bear­bei­ding av mas­se leg­ger beslag på en del av den sto­re par­ke­rings­plas­sen.

Utskif­tin­gen av rør har ført til at fle­re villa­vei­er er sma­le­re enn ellers. Noen av dis­se vei­ene har del­ta­ge­re sann­syn­lig­vis par­kert i tid­li­ge­re år. Ikke baser deg på at du kan par­ke­re på lure ste­der du har par­kert før.

Den brat­te vei­en opp til løk­ka er pri­vat og sper­ret med bom på top­pen. Her er det skil­tet par­ke­ring for­budt, også uten­for vei­le­ge­met.

Hvor­for er kjøre­mønst­re anner­le­des enn før?

Hvis du leter etter par­ke­ring neden­for løk­ka først, med for eksem­pel tren­ger å kjø­re telt til løk­ka. På grunn av en stengt vei vil det ta deg 11 minut­ter å kjø­re. Etter å ha las­tet av telt må du for­la­te løk­ka for å par­ke­re. Den sis­te biten av vei­en til tel­tav­les­sing er under ombyg­ning og er så smal at bare en bil kan kjø­re der om gan­gen. Ergo – det­te vil tro­lig ta mer tid enn du vil­le anta.

Eng­lish ver­sion

Wel­come to the first day of Rye Bike Fes­ti­val!

Due to con­struc­tion work our par­king lots have have shrunk, and due to work on pipes in the stre­ets in the area, the­re is less space on stre­ets clo­se to the are­na. If you arri­ve by car, please study the infor­ma­tion about par­king in the invi­ta­tion. You’ll find maps the­re and guidan­ce on desti­na­tions to enter into Goog­le Maps to find the way. Most impor­tant: Plan for more time to park than you’d other­wise do.

Sorry, comments are closed for this post.