Akkredi­te­ring NM-are­na

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2019. Foto: Vig­dis Win­ge

Det er posi­tivt med så man­ge påmeld­te til hel­gens NM/UM, men fle­re av pul­je­ne er i ferd med å nå det fast­sat­te maks­an­tal­let på 200 per­soner. SK Rye har der­for beslut­tet å inn­føre dis­se ret­nings­lin­je­ne:·        

For pul­je 2 og 3 beg­ge ritt­da­ger er det begren­set med plas­ser igjen på are­na. Klub­be­ne med størst repre­sen­ta­sjon (Asker, Frøy, SK Rye og Rome­riks­åsen) mel­der inn et begren­set antall støtte­per­so­nell på e‑post innen 11 sept kl 12 som regist­re­res i smitte­vern­løs­nin­gen (se opp­da­tert invi­ta­sjon pr. 10. sep­tem­ber.       
Støtte­per­so­nell fra and­re klub­ber som ikke har regist­rert del­ta­gel­se i smitte­vern­løs­nin­gen opp­ford­res til å gjø­re det­te i for­kant av rit­tet.·         

SK Rye vil sten­ge løs­nin­gen for regist­re­ring ved opp­nådd maks­an­tall på 200, det­te gjel­der fore­lø­pig pul­je 2 og 3 beg­ge ritt­da­ger men kan omfat­te alle pul­jer. ·         

Adgang til are­na for start/mål vil bli kon­trol­lert, og kun ryt­te­re og regist­rert støtte­per­so­nell har adgang, opp­til 200 per­soner per pul­je.·         

Det opp­ford­res sterkt til sam­kjø­ring mel­lom klub­be­ne for å begren­se antall til ste­de på are­na.

Akkredi­te­rings­kort til teknisk/langesone for­ut­set­ter regist­re­ring i smitte­vern­løs­nin­gen, og hen­tes som van­lig ut av lag­le­der i sek­re­ta­ria­tet.

Kalas Rye ter­reng­syk­kel­fes­ti­val 2019. Foto: Vig­dis Win­ge

Sorry, comments are closed for this post.